Ogłoszenie z dnia 2017-08-01 - OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: Działki nr 121, obr. Jałówka

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2017-08-01
Termin składania uwag do oferty 2017-09-06
Tytuł OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: Działki nr 12, obr. Jałówka

Michałowo, 2017.08.01

IG.6840.24.2016.MK                                                                                                                                               

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Burmistrz Michałowa

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

 

Działki nr 121 o pow.0,1600 ha (BrRV-0,16ha), KW BI1B/00096884/7, obręb 16 Jałówka

Nieruchomość zlokalizowana we wsi Jałówka przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego Na nieruchomości znajduje się: budynek mieszkalny o pow. użytk. ok.40 m² o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowanym (w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do kapitalnego remontu bądź do rozbiórki) oraz dwa budynki gospodarcze drewniane o pow. 50 m² i 8 m² w złym stanie technicznym.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren na której położona jest nieruchomość przeznaczony jest w ¾ tereny zabudowy zagrodowej i w ¼ tereny rolne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zwolnienie w/w nieruchomości z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 

Zaliczka: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

 

Informacja o przeprowadzonych przetargach:

  1. I  przetarg 14 marzec 2017r.
  2. II przetarg 28 czerwiec 2017 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 11 września 2017 roku godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 do dnia 6 września 2017r do godz. 15.00 z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż działki nr 121 Jałówka”.

 

2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 1 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, najpóźniej do dnia 6 września 2017 roku.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu  środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

4. Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5. Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniającą warunki określone w treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

6. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona, na podstawie wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego.

7. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (operat szacunkowy, wyrys z rejestru gruntów i budynków) – 1 318,50 zł oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

 

Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 5 i 3 pod nr tel.(85) 7131781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2017-08-01