Ogłoszenie z dnia 2017-07-24 - BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE: 29 Michałowo, 32 Nowa Wola

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2017-07-24
Termin składania uwag do oferty 2017-08-23
Tytuł BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE: 29 Michałowo, 32 Nowa Wola

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:

 

 

  1. 29 Michałowo: dz.nr 1105/3 o pow. 0,2668 ha i 1106/3 o pow. 0,2788ha o łącznej pow. 0,5456ha, działki położone przy ul. Wyręby odchodzącej od ul. Białostockiej na wyjeździe z Michałowa w kierunku Nowej Woli z ul. Hieronimowską, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych a dalej w kierunku wschodnim zabudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i zabudowa produkcyjno-usługowa. Dostępność  komunikacyjna: bezpośrednio od ulicy b/n o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, sieć wodociągowa w odległości ok. 30 m i kanalizacyjna w odległości ok. 50 m. Działka nr 1105/3 porośnięta samosiewami drzew sosny i zaskrzeczeniami. Przez nieruchomość od strony południowej przebiega linia elektryczna napowietrzna SN 15 KV z jednym słupem. Tuż przy granicy południowej nieruchomości przebiega linia elektryczna napowietrzna NN z dwoma słupami. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. teren nieruchomości oznaczony symbolem 7.11 PU EE przeznaczony jest pod tereny zabudowy  produkcyjno-usługowej. Księga wieczysta nr KWBI1B/00050121/7.

 

Cena wywoławcza (netto) – 109 000,00 zł;

Wadium: 15 000,00 zł;

o wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. 29 Michałowo: dz.nr 1152/1 o pow. 0,0789 ha, położona przy ul. Polnej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przy granicy działki z pasem drogowym znajduje się studnia średnicy 85 cm kanalizacji deszczowej, do której należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o pow. 2 m². Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. teren nieruchomości oznaczony symbolem 1.29 MN przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Księga wieczysta nr KW BI1B/00050121/7.

 

Cena wywoławcza (netto) – 24 000,00 zł;

Wadium:  3 500,00 zł;

o wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić     mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

  1. 32 Nowa Wola: dz.nr 8/9 o pow. 0,1715 ha, (RIIIb-0,1715ha), księga wieczysta nr Kw BI1B/00063198/1, działka rolna o kształcie prostokąta, w otoczeniu gruntów rolnych, dojazd dogodny, drogą o nawierzchni gruntowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: energii elektrycznej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

 

Cena wywoławcza (brutto) – 5 500,00 zł;

Wadium: 850,00 zł;

o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w góre do pełnych dziesiątek złotych.

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 23 sierpnia 2017 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys- 555,90 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu

 

 

Michałowo, 2017.07.24

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2017-07-24

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2017-07-24