Ogłoszenie z dnia 2017-06-19 - BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE: 29 Michałowo

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2017-06-19
Termin składania uwag do oferty 2017-07-21
Tytuł BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE: 29 Michałowo

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ  POŁOŻONEJ w OBRĘBIE:                     

29 Michałowo: dz. nr 1130 o pow. 0,4276ha, Nr Kw BI1B/00050121/7, działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do czworoboku, w otoczeniu zabudowy przemysłowo-usługowej i obiektów gospodarki komunalnej. Przez działkę przebiega linia napowietrzna SN. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2015 r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową.

     Cena wywoławcza  nieruchomości: 94 000 zł (netto),

      wadium: 15 000 zł;   

o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w góre do pełnych dziesiątek złotych.

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 27 lipca  2017  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 21 lipca 2017 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrysy- 555,90 zł) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu

 

Michałowo, 2017.06.19;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Data wytworzenia: 2017-06-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-06-19