Ogłoszenie z dnia 2017-02-02 - a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Michałowo

Podmiot ogłaszający pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Michałowo
Data 2017-02-02

G.6840.24.2016.MK                                                                 

                   Michałowo, 2017.02.02

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Michałowo położonych w obrębach:

  1.  Jałówka:
  2.  Działka nr 265/1 pow.0,1142 ha (BrRV-0,1142ha), KW BI1B/00096884/7

Nieruchomość zlokalizowana we wsi przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego. Na nieruchomości znajduje się: budynek mieszkalny o pow. użytkowej ok. 50,30 m² o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym (stan techniczny jako poniżej średni - budynek wymaga remontu). Trzy budynki gospodarcze: drewniany o pow. 15,17 m² i dwa murowane o pow. 105,96 m² i 9,30 m² (stan techniczny jako poniżej średni).

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza: 74 600 zł (brutto).

Wadium: 4 000 zł; minimalne postąpienie: 800 zł.

plus opłaty jednorazowe (operat szacunkowy i wyrys) – 1 749,00 zł.

 

  1.  Działka nr 265/2 o pow.0,2114 ha (RV-0,0114ha, RVI-0,2000ha), KW BI1B/00096884/7

Nieruchomość zlokalizowana we wsi w otoczeniu zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych i leśnych, dostępność drogą o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – brak. Działka porośnięta po granicy południowej zakrzaczeniem.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren na której położona jest nieruchomość przeznaczony jest w 2/3 pod tereny rolne i 1/3 tereny zabudowy zagrodowej.

Cena wywoławcza: 8 600 zł (brutto).

Wadium: 500 zł; minimalne postąpienie: 100 zł.

plus opłaty jednorazowe (operat szacunkowy i wyrys) – 568,20 zł.

 

  1.  Działka nr 121 o pow.0,1600 ha (BrRV-0,16ha), KW BI1B/00096884/7

Nieruchomość zlokalizowana we wsi przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego Na nieruchomości znajduje się: budynek mieszkalny o pow. użytk. ok.40 m² o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowanym (w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do kapitalnego remontu bądź do rozbiórki) oraz dwa budynki gospodarcze drewniane o pow. 50 m² 8 m² w złym stanie technicznym.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren na której położona jest nieruchomość przeznaczony jest w ¾ tereny zabudowy zagrodowej i w ¼ tereny rolne.

 

Cena wywoławcza: 30 400 zł (brutto).

Wadium: 2 000 zł; minimalne postąpienie: 400 zł.

plus opłaty jednorazowe (operat szacunkowy i wyrys) – 1 318,50 zł.

 

  1.  Zaleszany
  2.  Działka nr 547 o pow. 0,97ha (K – 0,97 ha), KW BI1B/00069702/0

Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów rolnych, leśnych na tyłach zabudowy zagrodowej, dostępność niezbyt dogodna, drogą o nawierzchni gruntowej. Teren działki o zróżnicowanej konfiguracji z zagłębieniami porośnięty samosiewami drzewostanu sosny w wieku 10-40 lat.

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren na której położona jest nieruchomość przeznaczony jest w pod teren zabudowy zagrodowej. Zgodnie z pismem: Starostwa Powiatowego w Białymstoku z dn. 29.08.2016r. i Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dn. 27.07.2016r. w obrębie dz. 547 nie udokumentowano złoża kopalin.

Cena wywoławcza: 33 000 zł (brutto).

Wadium: 2 000 zł; minimalne postąpienie: 350 zł.

plus opłaty jednorazowe (operat szacunkowy i wyrys) – 568,20zł.

 

Nieruchomości są wolne od wszelkich długów i roszczeń.

Zwolnienie w/w nieruchomości z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

 

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 9 marca 2017 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po uprzednim podaniu numeru rachunku.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje tel. 85 7131 781. Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu (w zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rosińska

Data wytworzenia: 2017-02-02

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-02-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-02-02