Ogłoszenie z dnia 2017-02-01 - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego – własność Gminy Michałowo w obrębie wsi Bondary

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowo
Data 2017-02-01
Tytuł trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego – własność Gminy Michałowo w obrębie wsi Bondary

IG.6840.20.2016.MK                                                                                   

Michałowo, 2017.02.01

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

Ogłosza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego – własność Gminy Michałowo w obrębie wsi Bondary

Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 35,45m² w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 7 wraz z udziałem 409/10000 w częściach wspolnych budynku mieszkalnego w tym pomieszczenie w piwnicy i urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańcow oraz  w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 25/13  o pow. 0,1045ha i 26/12 o pow. 0,0137ha, (KW BI1B/00074583/7 wraz z pomieszczeniem przynależnym- segmentem o pow. 19,725 m² w budynku gospodarczym, z udziałem 1/20 w częściach wspólnych  budynku gospodarczego i w prawie własności gruntu działki nr 27/17 o pow. 0,0889 ha obręb 6 Bondary. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki + WC, znajduje się na II pietrze, wyposażony w instalację elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy w częściach wspólnych budynku. Lokal posiada liczniki  na ciepłą i zimną wodę.

Cena wywoławcza: 20 500,00 zł;

Wadium: 3 000,00 zł; minialne postąpienie: 300,00 zł;

Zwolnienie z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z d. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Lokal jest wolny od wszelkich długów i roszczeń.

Pierwszy przetarg na ww. lokal ogłoszony był na dzień 11 października 2016 roku.

Drugi przetarg na ww. lokal ogłoszony był na dzień 28 grudnia 2016r.

         Przetarg na ww. lokal mieszkalny odbędzie się w dniu 8 marca 2017 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 3 marca 2017 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po uprzednim podaniu numeru rachunku.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów operatu szacunkowego z rzutem i świadectwa  charakterystyki energetycznej oraz wypisów z rejestru gruntów w kwocie: 850,30 zł  oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Bliższe informacje  tel. 85 7131 781. Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu (zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rosińska

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-02-02