Ogłoszenie z dnia 2016-09-20 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁANOŚĆ GMINY MICHAŁOWO POŁOŻONE w OBRĘBIE Bachury

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-09-20
Termin składania uwag do oferty 2016-10-27
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁANOŚĆ GMINY MICHAŁOWO POŁOŻONE w OBRĘBIE Bachury

BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁANOŚĆ GMINY MICHAŁOWO POŁOŻONE W OBRĘBIE:


1. Bachury: dz. nr 199/3 o pow. 0,1256ha, (Br RV-0,0809ha i Lzr RV-0,0447 ha), kw BI1B/00078832/6, działka niezabudowana o kształcie niekorzystnym do zabudowy, nieregularnym, zbliżonym do wydłużonego trapezu, położona w otoczeniu gruntów rolnych i zadrzewionych oraz zabudowy zagrodowej, dojazd dogodny, drogą o nawierzchni gruntowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej – energii elektrycznej i wodociagowej. Teren porośnięty w części olszyną i zakrzaczeniami oraz kilkoma samosiewami drzew liściastych. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest pod tereny zabudowy zagrodowej.
     

      Cena wywoławcza brutto: 10 200,00 zł plus opłaty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 568,20 zł;
      Wadium: 1 600,00 zł; minimalne postapienie: 150,00 zł;
     Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

2. Bachury: dz. nr 347/4 o pow. 0,1076ha, (RVI-0,1078ha), kw BI1B/00078832/6, działka niezabudowana o kształcie prostokata, położona w otoczeniu gruntów rolnych, zadrzewionych i leśnych, dojazd dogodny drogą o nawierzchni żwirowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej – energii elektrycznej. Teren porośnięty samosiewami sosny. Brak obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku – teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest pod tereny rolne.

      Cena wywoławcza brutto: 7 800,00 zł plus opłaty manipulacyjne(szacunek i wyrys) 568,20 zł;
      Wadium: 1 200,00 zł; minimalne postapienie; 100,00 zł;
     Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usługi.

Nieruchomości są wolne od wszelkich długów i roszczeń.

      Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 24 października 2016 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
  Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
      Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
      Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po uprzednim podaniu numeru rachunku.
      Cena za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
      Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
      Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
      Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
      W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
      Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje tel. 85 7131 781. Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip. michalowo.eu,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.


Michałowo, 2016.09.20;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2016-09-23