Ogłoszenie z dnia 2016-04-22 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w obrębie Rybaki

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-04-22
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w obrębie Rybaki

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę   nieruchomości w obrębie Rybaki, gm. Michałowo,  działki nr:  598/2  o pow. 0,91ha i 599/2 o pow. 0,37 ha o łącznej pow. 1,28 ha, ( w tym: RIV a – 0,29ha, RIV b -0,04ha, RV -0,89ha i R VI – 0,06ha ), której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  BI1B/00062414/5. Nieruchomość  jest wolna od wszelkich długów i roszczeń. Na nieruchomości zlokalizowane jest zimowisko sprzętu pływającego. Gmina Michałowo posiada prawo korzystania z falochronu do dnia 31 lipca 2017 roku.

               Powyższa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Rekreacyjnego Bondary-Rybaki na Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy Michałowo z dn. 10.06.2005r. (ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 171, poz. 1956 z dnia 18.07.2005r.) przeznaczona jest pod usługi publiczne sportów wodnych, lodowych i lądowych kwalifikowanych  oraz urządzenia portowe służące utrzymaniu i eksploatacji  zbiornika.

               Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat .   

               Cena wywoławcza  rocznego  czynszu dzierżawnego  wynosi: 6 000,00zł (netto);

               Wadium : 1 000,00 zł; minimalna wysokość  postąpienia:   100 zł;

               Czynsz płatny będzie w 4 ratach kwartalnych, na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego w terminie 14 dni.

               Czynsz będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku. Waloryzacja stawki czynszu dzierżawnego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

               Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca  zobowiązany jest uiszczać podatki i opłaty  dodatkowe związane z użytkowaniem gruntu.  

               Przetarg na dzierżawę  odbędzie się w dniu 30 maja  2016r.  o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

               Warunkiem przystąpienia  do  przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo  do dnia 25 maja  2016 roku (włącznie). Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na  rachunek  gminy.
               Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza  się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w protokole przeprowadzonego przetargu, Burmistrz może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

               Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

               Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,  sołtysa w/w miejscowości oraz   Biuletynie Informacji Publicznej  bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .

               Dodatkowe informacje  dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Michałowie pokój nr 5 oraz pod nr telefonu (85) 71 31 783.

 

 

 

Michałowo. 2016.04.22

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-04-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-04-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-04-25