Ogłoszenie z dnia 2016-03-16 - rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo zabudowanej budynkiem (była szkoła), położonej w obrębie 45 Szymki

Data 2016-03-16
Tytuł rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo zabudowanej budynkiem (była szkoła), położonej w obrębie 45 Szymki

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Michałowa ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem (była szkoła), położona w obrębie 45 Szymki,  gm. Michałowo, woj. podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntow jako działka nr   191 o pow. 1,19 ha.

            Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr Kw BI1B/00063522/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

            Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 380.000,00 zł, (zwolnienie z podatku VAT); 

                                            Zaliczka:  50 000,00 zł;        `

Opis nieruchomości:

Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie. Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę (przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni).

Opis budynku po byłej szkole:

budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni.

pow. zabudowy: 1189,30 m2

pow. użytkowa : 2776,42 m2

Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.

Opis budynku gospodarczego:

budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym,

 pow. użytkowa 63,73 m2.

Informacja o przeprowadzonych przetargach:

 1. I  przetarg 12 sierpnia  2015r.
 2. II przetarg 5 luty 2016 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 06.05.2016 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 do dnia 28 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 z dopiskiem „rokowania 06.05.2016r. Szymki - 191”.
 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości

 

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 50.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, najpóźniej do dnia  28 kwietnia 2016 roku.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu  środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 1. Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osob reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.

 

 1. Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniającą warunki określone w  treści ogłoszenia.

 W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje  cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

 1. Wpłaconą zaliczkę  przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka  zostanie zwrócona, na podstawie wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego.
 2. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia  rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi  od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 4. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacja dotyczącą nieruchomości.
 5. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zawarcie umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
 6. Cudzoziemcy(w rozumieniu ustawy z dn.24 marca 1920r, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie  ministra właściwego  do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zezwolenie  jest wymagane.

           Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 5 i 3 pod nr tel.   85  7131781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości), Tablicy Ogłoszeń Urzędu i Sołtysa wsi Szymki .

 

 

Michałowo. 2016-03-16;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-17