Ogłoszenie z dnia 2016-03-11 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony: na dzierżawę kompleksu nieruchomości w obrębie TAJNICA GÓRNA

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-03-11
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony: na dzierżawę kompleksu nieruchomości w obrębie TAJNICA GÓRNA

BURMISTRZ MICHAŁOWA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

na dzierżawę kompleksu nieruchomości w obrębie TAJNICA GÓRNA, działki nr:  650/30 o pow. 2,9079 ha, 650/31 o pow. 0,2821 ha, 650/32 o pow. 0,3292ha  i 650/33 o pow. 9,1158 ha o łącznej pow. 12,6350 ha, ( w tym: RV- 5,1113 ha, RVI-7,4737 ha i LzVi-0,0200 ha), którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  BI1B/00060762/5. Nieruchomość  jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

               Powyższa nieruchomość zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku oznaczona jest jako” tereny rolne” – w obszarze perspektywicznej eksploatacji kruszywa  grubego (nieudokumentowane).

               Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.

               Cena wywoławcza  rocznego  czynszu dzierżawnego  wynosi: 350 zł / ha;

               Wadium : 600,00 zł;

               O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne- 10,00 zł;

Termin wnoszenia czynszu-rocznie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Czynsz będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS, począwszy od dnia 1 stycznia  2018 roku. Waloryzacja  stawki czynszu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Przetarg na dzierżawę  odbędzie się w dniu 19  kwietnia 2016r.  o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

               Warunkiem przystąpienia  do  przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo  do dnia 14 kwietnia 2016 roku (włącznie). Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na  rachunek  gminy.
               Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza  się na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na podstawie wniosku z wskazaniem rachunku bankowego.

               Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w protokole przeprowadzonego przetargu, Burmistrz może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntu.

               Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

               Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,  sołtysa w/w miejscowości oraz   Biuletynie Informacji Publicznej  bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .

               Dodatkowe informacje  dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Michałowie pokój nr 5 oraz pod nr telefonu (85) 71 31 781.

 

Michałowo. 2016-03-11;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-17