Ogłoszenie z dnia 2016-02-12 - rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 (parter) o pow. 56,40 m2 w budynku murowanym położonym przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2016-02-12
Tytuł rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 (parter) o pow. 56,40 m2 w budynku murowanym położonym przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Michałowa

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

 

 lokalu użytkowego nr 2 (parter) o pow. 56,40 m2 w budynku murowanym położonym przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 30,60 m2 oraz udziałem 870/1623 w prawie własności działki nr 208 o pow. 0,0517 ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr Kw BI1B/00001700/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości :19 000,00 zł; (zwolnienie z podatku VAT);

(słownie: dziewiętnaście tysięcy zł);

 

Zaliczka:  3 000,00 zł           `

(słownie: trzy tysiące  złotych);

 

Informacja o przeprowadzonych przetargach:

 1. I  przetarg 30 lipca 2015r.
 2. II przetarg 20 listopada 2015 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 23 marca 2016 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 do dnia 17 marca 2016r do godz. 15.00 z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Gródeckiej  1 w Michałowie” .

 

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 3 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, najpóźniej do dnia  17 marca 2016 roku.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu  środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 1. Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osob reprezentujących podmiot.

 1. Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniającą warunki określone w  treści ogłoszenia.

 W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje  cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

 1. Wpłaconą zaliczkę  przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona, na podstawie wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego.
 2. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia  rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez   usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator     rokowań odstąpi  od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (operat szacunkowy, świadectwo energ. i wypis z rejestru gruntów i budynków) w wysokości 990,20 zł oraz kosztów związanych z  zawarciem umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

 

Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

            Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 5 i 3 pod nr tel.   ( 85) 7131781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

 

Michałowo. 2016-02-12;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-16