Ogłoszenie z dnia 2015-11-24 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, co jest ujawnione w księdze wieczystej Kw BI1B/00063522/2, położonej w obrębie Szymki

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-11-24
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, co jest ujawnione w księdze wieczystej Kw BI1B/00063522/2, położonej w obrębie Szymki

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Michałowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, co jest ujawnione w księdze wieczystej Kw BI1B/00063522/2, położonej w obrębie Szymki,  gm. Michałowo, woj. podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym  191 o pow. 1,19 ha.

Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie. Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę (przy sprzedaży wycenianej nieruchomości należy ustanowić służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni).

- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni.

pow. zabudowy: 1189,30 m2

pow. użytkowa : 2776,42 m2

Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.

-budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,73 m2, w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.  

Cena wywoławcza: 440 000,00 zł;   wadium: 70 000,00 zł;

minimalne postąpienie ustala się w wysokości:  5 000,00 zł;

(zwolnienie z podatku VAT, budynek używany).

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie: 1.134 zł ponosi nabywca.

Pierwszy przetarg  na w/w nieruchomość  ogłaszany był na dzień 12 sierpnia 2015roku.

            Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego  2016 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do 1 lutego 2016 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz  osób, które  nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

            Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Osoby fizyczne biorące udział udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania  oświadczenia woli w imieniu tych osób. W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub pełnomocnictwo notarialne współmałżonka.

            Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, pok. 5, tel. (85) 7131 781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładce nieruchomości), tablicy ogłoszeń Urzędu i sołtysa wsi Szymki.

 

Michałowo. 2015-11-24;

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-24