Ogłoszenie z dnia 2015-06-01 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, położonej w obrębie Szymki

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-06-01
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, położonej w obrębie Szymki

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Michałowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, co jest ujawnione w księdze wieczystej Kw BI1B/00063522/2, położonej w obrębie Szymki,  gm. Michałowo, woj. podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym  191 o pow. 1,19 ha.

Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie. Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę (przy sprzedaży wycenianej nieruchomości należy ustanowić służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni).

- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni.

pow. zabudowy: 1189,30 m2

pow. użytkowa : 2776,42 m2

Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.

-budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,73 m2, w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.  

Cena wywoławcza: 877 000,00 zł;   wadium: 100 000,00 zł;

minimalne postąpienie ustala się w wysokości:  9 000,00 zł;

(zwolnienie z podatku VAT, budynek używany).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia  2015 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do 7 sierpnia 2015 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz  osób, które  nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą  księgi wieczystej ponosi nabywca.

            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, tel. 85 7131 781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładce nieruchomości), tablicy ogłoszeń Urzędu i sołtysa wsi Szymki.

 

Michałowo. 2015-06-01;

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-02