Ogłoszenie z dnia 2015-05-07 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁ0ŻONYCH W OBRĘBIE MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-05-07
Tytuł PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁ0ŻONYCH W OBRĘBIE MICHAŁOWO

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY  NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  POŁ0ŻONYCH w OBRĘBIe MICHAŁOWO:

 

          I.  DRUGI przetarg:

  1. dz.nr 895/9 o pow. 0,1133 ha;

cena wywoławcza nieruchomości: 34 000,00 zł (netto);

wadium: 5 000,00 zł; minimalne postąpienie: 500,00 zł;

       Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższa nieruchomośC  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta  KW BI1B/00050121/7.  Działka o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Dostępność komunikacyjna: od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej a dalej drogą wewnętrzną nieurządzoną. W strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej, kanalizacyjnej od ul. Polnej.

Pierwszy przetarg ogłoszony był na dzień 27 luty 2015 roku.

II. TRZECI  PRZETARG:

  1. dz. nr 895/10 o pow. 0,1147 ha;

cena wywoławcza nieruchomości: 34 500,00 zł (netto);

wadium: 5 000,00 zł, minimalne postapienie: 500,00 zł;

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższa nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powyższej nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta  KW BI1B/00050121/7.  Działka o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Dostępność komunikacyjna: od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej, a dalej drogą wewnętrzną nieurządzoną. W strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej, kanalizacyjnej od ul. Polnej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony był na dzień 17.10.2014 roku, a drugi 27 luty 2015 roku.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  11 czerwca  2015  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia  8 czerwca 2015 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrys/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

Treść ogłoszenia jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

 

 

 

 

 

 

 Michałowo. 2015-05-05;                                                                    

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-07