Ogłoszenie z dnia 2015-02-24 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-02-24
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY  NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  POŁ0ŻONYCH w OBRĘBIE:

 

3.  BARSZCZEWO:

dz. nr 155 o pow. 2,86a, w tym:, RV- 1,32 ha i RVI- 1,54ha, NR Kw BI1B/000109585/6, działka o kształcie wieloboku, nieużytkowana rolniczo, porośnięta pojedyńczymi samosiewami drzewostanu iglastego sosny i pojedyńczej  brzozy.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (netto);

 Wadium: 15 000,00 zł; minimalne postąpienie: 1 000,00 zł;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku ww.nieruchomość opisana jest jako zarejestrowane złoża kruszywa punkty eksploatacji żwiru i piasku, ( brak jest ich udokumentowania).

1. BACHURY:

dz. nr 199/3 o pow. 0,1256ha, NR KW BI1B/00078832/6, otoczenie: grunty rolne i zadrzewione oraz zabudowa zagrodowa, działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do wydłużonego trapezu, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i wodociągowej, działka porośnięta olszyną i zakrzczeniami oraz kilka drzew lisciastych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 13 500,00 zł (netto);

Wadium: 2 000,00 zł; minimalne postąpienie: 200,00 zł

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości  ogłoszony był na dzień 17.10.2014roku.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  31 marca  2015  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 26 marca 2015 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

              Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

  Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

      
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Treść ogłoszenia jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 i sołtysów sołectw: Juszkowy Gród i Bachury.

 

 

 

 Michałowo.2015-02-24;                                                                     

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-25