Ogłoszenie z dnia 2015-01-21 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁ0ŻONYCH W OBRĘBIE MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2015-01-21
Tytuł PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁ0ŻONYCH W OBRĘBIE MICHAŁOWO

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY  NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  POŁ0ŻONYCH w OBRĘBIE MICHAŁOWO:

 

          I.  Pierwszy przetarg:

  1. dz. nr 895/6 o pow. 0,1023 ha;

cena wywoławcza nieruchomości: 31 000,00 zł (netto);

wadium:  4 800,00 zł; minimalne postapienie: 500,00 zł;

  1.  dz.nr 895/9 o pow. 0,1133 ha;

cena wywoławcza nieruchomości: 34 000,00 zł (netto);

wadium: 5 000,00 zł; minimalne postąpienie: 500,00 zł;

       Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższe nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta  KW BI1B/00050121/7.  Działki o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Dostępność komunikacyjna: dz.nr 895/6 od ulicy Polnej a dz. 895/9 od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej a dalej drogą wewnętrzną nieurządzoną. W strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej, kanalizacyjnej od ul. Polnej.

  1. dz.nr 616/5 i 618 o łącznej pow. 0,0978 ha;

cena wywoławcza nieruchomosci: 29 000,00 zł (netto):

wadium: 4 500,00 zł; minimalne postąpienie:  500,00 zł

               Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennnego, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta Kw Nr Bi1B/00002660/6. Nieruchomość o ksztalcie wydłużonego prostokąta, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej. Teren nieruchomości zabudowany starym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, szacuje się, że koszty rozbiórki równe są kosztom materiałów porozbiókowych.         

II. DRUGI  PRZETARG:

  1. dz. nr 895/10 o pow. 0,1147 ha;

cena wywoławcza nieruchomości: 34 500,00 zł (netto);

wadium: 5 000,00 zł, minimalne postapienie: 500,00 zł;

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, powyższa nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powyższej nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta  KW BI1B/00050121/7.  Działka o kształcie regularnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Dostępność komunikacyjna: od ulicy Polnej o nawierzchni utwardzonej, a dalej drogą wewnętrzną nieurządzoną. W strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej, kanalizacyjnej od ul. Polnej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony był na dzień 17.10.2014roku.

 

 

 

 

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  27 lutego  2015  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia  23 lutego 2015 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

              Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

  Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Treść ogłoszenia jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

 Michałowo. 2015-01-21;                                                                    

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-01-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-01-22