Ogłoszenie z dnia 2014-08-11 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE 28 , 45, 32

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-08-11
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE 28 , 45 i 32

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE :

28. ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr  86 o pow. 0,2500ha, w tym: RIVb-0,24ha i RV-0,01ha, działka rolna o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, działka porosnięta trawą. Nr Kw BI1B/00069707/5.          

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

       cena nieruchomości: 5 300,00 zł  (brutto);

       wadium: 800,00 zł, minimalne postapienie: 100,00 zł;

     28. ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 88 o pow. 0,5000ha, w tym: RIVb – 0,43ha i RV-0,07ha; działka rolna o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, działka porosnieta trawą.  Nr Kw BI1B/00069707/5.   

     Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

          cena nieruchomości: 10 500,00 zł  (brutto);

         wadium: 1 600,00 zł, minimalne postąpienie: 200,00 zł;

   28. ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 89 o pow. 0,5000ha, w tym: RIVb – 0,40ha i RV-0,10ha; działka rolna o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, działka porosnieta trawą. Nr Kw BI1B/00069707/5.

            Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

        cena nieruchomości: 10 500,00 zł (brutto);

        wadium: 1 600,00 zł, minimalne postapienie: 200,00 zł;

28. ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 96 o pow. 0,3500ha, w tym: RIVa-0,15ha,

RIVb-0,03ha, BrIVb-0,12ha, BrV-0,01ha i RV-0,04ha, działka o ksztłcie wydłużonego prostokąta, otoczenie: zabudowa zagrodowa i grunty rolne, w strefie oddziaływania sieci elektrycznej i wodociągowej. Nieruchomośc zakrzaczona i porośnięta samosiewami drzew liściastych. NR Kw BI1B/00069707/5.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest w ½ części i w ½ pod tereny zabudowy zagrodowej.

             Cena nieruchomości: 14 900,00 zł netto ( podatek VAT 23 od ½ części);

             Wadium: 2 300,00 zł,  minimalne postapienie: 200,00 zł;

 

 

28. ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz. nr 384 o pow. 0,7400ha, w tym: RIVb-0,23ha, RV-0,33ha, RVI-0,12ha i N-0,06ha, działka o kształcie wydłużonego prostokąta, otoczenie: zabudowa zagrodowa i grunty rolne, w strefie oddziaływania sieć elektyczna i wodociagowa. Nieruchomość zakrzaczona, porośnięta trawą. NR Kw BI1B/00069707/5.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod w 2/3 części tereny rolne, i 1/3 części pod tereny zabudowy zagrodowej.

Cena nieruchomości: 19 750 zł netto (podatek VAT 23% od 1/3 części);

Wadium: 3 000,00 zł, minimalne postąpienie: 200,00 zł;

45. SZYMKI: dz. nr 188/19 o pow. 0,2296ha, w tym: RIVa-0,2296ha, otoczenie: grunty niezabudowane grunty rolne oraz zabudowa budynkami mieszkalnymi i budynkiem po byłej poczcie, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i sieci wodociągowej, porośnięta trawą. Nr Kw BI1B/00025857/1.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

Cena nieruchomości: 19 800,00 zł (netto);

Wadium: 3 000,00 zl; minimalne postapienie: 200,00 zł;

45. SZYMKI: dz. nr 188/20 o pow. 0,0829ha, w tym: RIVa-0,0829ha,  otoczenie: grunty niezabudowane grunty rolne oraz zabudowa budynkami mieszkalnymi i budynkiem po byłej poczcie, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i sieci wodociągowej, działka porośnięta samosiewami drzew liściastych. Nr Kw BI1B/00025857/1.

 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Nr Kw BI1B/00025857/1.

           Cena nieruchomości: 7 500 zł (netto);

           Wadium: 1 200,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;

45. SZYMKI: dz. nr 188/21 o pow. 0,1592ha, w tym: RIVa-0,1592ha, otoczenie: grunty niezabudowane grunty rolne oraz zabudowa budynkami mieszkalnymi i budynkiem po byłej poczcie, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i sieci wodociągowej, działka porośnieta samosiewami drzew liściastych.Kw Nr BI1B/00025857/1.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

        Cena nieruchomości: 13 000 zł (netto);

        Wadium:  2 000,00 zł; minimalne poistapienie: 200,00 zł;

 

32.  NOWA WOLA: dz. nr 445/3 o pow. 0,0600ha, w tym: RIVa - 0,06ha; działka rolna o kształcie prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, NrKw  BI1B/00025857/1.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     cena nieruchomości: 1 730 zł ( brutto);

     wadium: 300,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  18 września  2014  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 15 września  2014 roku (włącznie).  Za  datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

              Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

  Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osób.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

          W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Treść ogłoszenia jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Michalowie ul. Białostocka 11 i sołtysów sołectw: Łuplanka Stara i Nowa, Szymki i Nowa Wola.

 

 

 Michałowo.2014-08-11;

 

                                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-12