Ogłoszenie z dnia 2014-05-20 - TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-05-20
Tytuł TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

 położonej w obrębie  29 MICHAŁOWO, oznaczonej numerem geodezyjnym:

dz.nr 894/13 o  pow. 0,1361ha; Nr Kw BI1B/00050121/7, położonej  przy ul. Słonecznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz zlokalizowany jest 1 słup tej linii, znajduje się też pozostałość ogrodzenia po byłym targowisku w postaci słupów betonowych w rozstawie co 3 m i wysokości 60 cm ponad gruntem o przekroju 15 cm x 15cm i łańcuchów stalowych. Przy granicy działki z pasem drogowym znajdują się dwie studnie średnicy 85 cm kanalizacji deszczowej do której należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o powierzchni 4 m². Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego Miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

     cena nieruchomości: 41 000 zł plus  podatek VAT 23%;

     wadium: 6 000 zł, minimalne postapienie: 500 zł;

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszony był na dzień 15 październik 2013r., a drugi przetarg  na dzień 18 luty 2014roku.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 27czerwca 2014  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 23 czerwca  2014 roku (włącznie).  Za  datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, zakładce nieruchomości),  oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 Michałowo. 2014-05-20;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-22