Ogłoszenie z dnia 2014-05-02 - PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-05-02
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO, oznaczonej numerem geodezyjnym:

318/10 o pow. 0,1393 ha ( 3/11 części), zapisanej w księdze wieczystej nr BI1B/00224601/7, stanowiacej własnośc Gminy Michałowo.

Przetarg ograniczony organizowany jest dla współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem geodezyjnym 318/6.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.   

Cena wywoławcza 1/11 części nieruchomości wynosi:   2 881 zł plus podatek VAT 23%;

Wysokość wadium: 400 zł;  minimalne postapienie: 30,00 zł;

 

         Przetarg na część ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  6 czerwca 2014  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 3 czerwca 2014r. na konto Urzędu Miejskiego Nr 848060 0004 0550 0101 2000 0040  Bank Spółdzielczy Białystok Oddział  Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek urzędu – nie później niż termin wpłaty wadium) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „przetarg cz. dz. 318/10 Michałowo”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres oferenta, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 4 czerwca 2014 roku.

 

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

    Marek Nazarko

Michałowo. 2014-05-02;

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-05