Ogłoszenie z dnia 2014-04-24 - PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-04-24
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ    NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO, oznaczonej numerem geodezyjnym:

185/3  o pow. 0,0577 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BI1B/00002671/6, stanowiacej własnośc Gminy Michałowo.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli dwóch nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 185/2 i 185/4.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. 

Forma przetargu ograniczonego została  wybrana, ponieważ działka nie stanowi samodzielnej działki budowalnej i może być użytkowna tylko przez właścicieli nieruchomości przyległych. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:   14 679,00 zł plus podatek VAT 23%;

Wysokość wadium: 2 200 zł;

Minimalne postąpienie: o wysokości postapienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiatek złotych.

      Przetarg na część ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  30 maja 2014  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie  ul. Białostocka  11.

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 26 maja 2014roku wpłacą wadium na rachunek Urzędu Miejskiego Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu- nie później niż termin wpłaty wadium) oraz złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg dz. 185/3 Michałowo.” Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 28 maja 2014 roku.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych: (operat szacunkowy i wyrys działki) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Michałowo. 2014-04-24;                                                                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-30