Ogłoszenie z dnia 2014-04-04 - ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem (były urząd gminy) o pow. użytkowej 881,70 m2 , położonej przy ul. Seweryna Michałowskiego

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-04-04
Tytuł ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem (były urząd gminy) o pow. użytkowej 881,70 m2 , położonej przy ul. Seweryna Michałowskiego

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Michałowa  działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz .U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłasza: 

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem (były urząd gminy) o pow. użytkowej 881,70 m2 , położonej przy ul. Seweryna Michałowskiego, w obrębie 29 Michałowo, gm. Michałowo, woj. podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  388/5 o pow. 0,1457 ha.

Schody do budynku od strony Michałowskiego usytuowane są w pasie drogowym.

            Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr Kw BI1B/00001605/6, wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Michałowo nieruchomość przeznaczona jest pod usługi administracyjne. Nieruchomość podłączona do istniejących sieci: elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Przez nieruchomość przebiega wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z działki 387 – przy sprzedaży należy ustanowić służebność gruntową.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi -  130 000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT);

Wysokość zaliczki: 15 000,00 zł

Dwa przetargi wyznaczone na dzień 12 listopada 2013 r. i  28 lutego 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie należy składać w terminie najpóźniej do dnia 15 maja 2014r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „oferta-rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 388/5 w Michałowie”.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko i adres zgłaszającego, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  -zgłaszającym  jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia  zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie mniejsza niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

- kopie dowodu zapłaty zaliczki.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki na w/w nieruchomość do dnia 15 maja 2014r. na konto Urzędu Nr 84 8060 0004  0550 0101 2000 0040  Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od  dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 23 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, sala konferencyjna, godz. 10.00.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej dany podmiot. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunku określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Cenę  nabycia nieruchomości osiągniętej w rokowaniach pomniejszoną  o wpłaconą zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie Nr 21 8060 0004 0550 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i zawarcia umowy ponosi nabywca nieruchomości. 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie  lub pod nr tel. 85 7131781.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem, bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl (zakładce nieruchomości) oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Michałowo. 2014.04.04

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-07