Ogłoszenie z dnia 2014-03-25 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-03-25
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

położonych w obrębie wsi:

       33 NOWOSADY: oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 368/2 o pow. 0,1030ha, Kw BI1B/00059217/0; o kształcie nieforemnym, nieogrodzona, zabudowana budynkiem parterowym po byłej zlewni mleka. Na terenie działki usytuowane są 3 studnie podziemne. Budynek w zabudowie wolnostojacej z rampą od strony drogi wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropodachem ognioodpornym. Budynek wposażony w instalacje: elektryczną, sanitarną, wody zimnej i ciepłej za pośrednictwem podgrzewaczy, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej,  odgromową.

                       powierzchnia zabudowy rampą: 80 m²,   rok budowy  lata 70-siąte XX wieku.

                 powierzchnia użytkowa:  59,00 m²;

 cena nieruchomości: 10 000 zł brutto, zwolnienie z podatku VAT;

 wadium: 1 500 zł, minimalne postapienie: 200 zł;

            Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomośc ogloszony był na dzień 21 luty 2014 rok.

2 BAGNIUKI: oznaczona geodezyjnie jako działka nr 171/1 o pow. 1,19ha, Kw Nr BI1B/00055535/7, położona przy drodze asfaltowej Michałowo-Hajnówka, od strony drogi porośnięta  samosiewem sosny  w wieku ok. 15-20 lat, na pozostałej części łąka, od południa działka przylega do rzeki Narew. Przez działkę przebiegają dwie nitki linii elektrycznej wysokiego napięcia w kierunku północnym.

      cena nieruchomości: 31.000 zł brutto, zwolnienie z podatku VAT;

       wadium: 3 000 zł, minimalne postąpienie: 200 zł;

               

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość ogłoszony był na dzień 21 luty 2014 rok.

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 5 maja 2014  roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 30 kwietnia  2014 roku (włącznie).  Za  datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

        

 

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Treść ogłoszenia jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Michalowie ul. Bialostocka 11 i sołtysów wsi: Nowosady i Bondary.  

 

 

 

 Michałowo.2014-03-25;

 

                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-25