Ogłoszenie z dnia 2014-01-09 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Podmiot ogłaszający BURMISTRZ MICHAŁOWA
Data 2014-01-09
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 położonych w obrębie,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

29 MICHAŁOWO: dz.nr 487/2 i 494 o łącznej pow. 0,0832ha; Nr Kw BI1B/00050121/7, położona  przy ul. Gródeckiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Na nieruchomości znajdują się drewniane budynki gospodarcze w stanie technicznym wymagającym rozbiórki. Koszt robót rozbiórkowych równy matariałom porozbiórkowych. Po granicy dzialki 487/2 stare ogrodzenie z elementów  stalowych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

     cena nieruchomości: 25 000 zł  plus podatek VAT 23%;

     wadium: 4 000 zł, minimalne postapienie: 300 zł;

29 MICHAŁOWO: dz.nr 894/13 o  pow. 0,1361ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Słonecznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz zlokalizowany jest 1 słup tej linii, znajduje się też pozostałość ogrodzenia po byłym targowisku w postaci słupów betonowych w rozstawie co 3 m i wysokości 60 cm ponad gruntem o przekroju 15 cm x 15cm i łańcuchów stalowych. Przy granicy działki z pasem drogowym znajdują się dwie studnie średnicy 85 cm kanalizacji deszczowej do której należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o powierzchni 4 m². Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego Miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

     cena nieruchomości: 41 000 zł plus  podatek VAT 23%;

      wadium: 6 500 zł, minimalne postapienie: 500 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ogłoszony był na dzień 31.10.2013 roku.

22 KRUKOWSZCZYZNA: działka nr  17 o pow. 1,2239 ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 13 000 zł;

            wadium: 2 000 zł, minimalne postapienie; 200 zł;

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zwolnienie z podatku VAT- nieruchomość rolna.

Wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00157963/1.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ogłoszony był na dzień 26.09.2013 roku.

 

 

38 POTOKA: dz. nr  101/1 o pow. 0,4700ha, Nr Kw BI1B/00062413/8, działka niezabudowana, położona w obszarze zabudowy wsi, działka o kształcie prostokątnym, graniczy z ulica wiejską o nawierzchni utwardzonej, w strefie oddziaływania energii elektrycznej  i wodociagowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

   cena nieruchomości: 21 000 zł plus podatek VAT 23%;

    wadium: 3 500 zł, minimalne postąpienie: 300 zł;

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ogłoszony był na dzień 15.10.2013 roku.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  18 luty 2014  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 13 lutego 2014 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołtysa wsi Potoka.

Michałowo, 2014-01-09;

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-13