Ogłoszenie z dnia 2013-09-23 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w obrębach : 1 BACHURY i 29 MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-09-23
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w obrębach : 1 BACHURY i 29 MICHAŁOWO

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 położonych w obrębie,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1.   1 BACHURY: dz. nr 165/2 o pow. 0,2200ha, Nr Kw BI1B/00078832/6, działka niezabudowana, (bez dostepu do drogi publicznej). Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

       cena nieruchomości: 3 500 zł, zwolnienie z pdatku VAT;

       wadium: 500 zł, minimalne postapienie: 100 zł;

2.   1 BACHURY: dz. nr 206/5 o pow. 0,4000ha, Nr Kw BI1B/00078832/6, działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta, w otoczeniu grunty rolne i leśne oraz zabudowa letniskowa, w bliskim sąsiedztwie linia elektryczna. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

       cena nieruchomości: 10 200 zł,  zwolnienie z podatku VAT;

      wadium: 1 500 zł, minimalne postapienie: 200 zł;

3.  29 MICHAŁOWO: dz.nr 487/2 i 494 o łącznej pow. 0,0832ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Gródeckiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Na nieruchomości znajdują się drewniane budynki gospodarcze w stanie technicznym wymagającym rozbiórki. Koszt robót rozbiórkowych równy matariałom porozbiórkowych. Po granicy dzialki 487/2 stare ogrodzenie z elementów  stalowych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

     cena nieruchomości: 25 000 zł  plus podatek VAT 23%;

     wadium: 4 000 zł, minimalne postapienie: 300 zł;

4.  29 MICHAŁOWO: dz.nr 894/12 o  pow. 0,1243ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Słonecznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji.  Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz zlokalizowany jest 1 słup tej linii, znajduje się też pozostałość ogrodzenia po byłym targowisku w postaci słupów betonowych w rozstawie co 3 m i wysokości 60 cm ponad gruntem o przekroju 15 cm x 15cm i łancuchów stalowych. Na granicy działki z pasem drogowym znajduje się jedna studnia średnicy 85 cm kanalizacji deszczowej do której należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o powierzchni 1 m².  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego Miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

     cena nieruchomości: 37 500 zł plus  podatek VAT 23%;

     wadium: 6 000 zł, minimalne postapienie: 500 zł;

 

 

 

5.  29 MICHAŁOWO: dz.nr 894/13 o  pow. 0,1361ha; Nr Kw BI1B/00050121/7; położona  przy ul. Słonecznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz zlokalizowany jest 1 słup tej linii, znajduje się też pozostałość ogrodzenia po byłym targowisku w postaci słupów betonowych w rozstawie co 3 m i wysokości 60 cm ponad gruntem o przekroju 15 cm x 15cm i łańcuchów stalowych. Przy granicy działki z pasem drogowym znajdują się dwie studnie średnicy 85 cm kanalizacji deszczowej do której należy ustanowić dostęp w postaci służebności drogowej o powierzchni 4 m². Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego Miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną.

     cena nieruchomości: 41 000 zł plus  podatek VAT 23%;

      wadium: 6 500 zł, minimalne postapienie: 500 zł;

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  31 października  2013  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 28 października  2013 roku (włącznie).  Za  datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, zakładce nieruchomości),  sołtysa wsi Bachury oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 Michałowo.2013-09-23;

 

                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-25