Ogłoszenie z dnia 2013-09-03 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w obrębach: 38 Potoka, 32 Nowa Wola, 3 Barszczewo, 28 Łuplanka Stara i Nowa, 16 Jałówka, 30 Kolonia Mostowlany

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-09-03
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w obrębach: 38 Potoka, 32 Nowa Wola, 3 Barszczewo, 28 Łuplanka Stara i Nowa, 16 Jałówka, 30 Kolonia Mostowlany

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 położonych w obrębie,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

1.   38 POTOKA: dz. nr  101/1 o pow. 0,4700ha, Nr Kw BI1B/00062413/8, działka niezabudowana, położona w obszarze zabudowy wsi, działka o kształcie prostokątnym, graniczy z ulica wiejską o nawierzchni utwardzonej, w strefie oddziaływania energii elektrycznej  i wodociagowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

           cena nieruchomości: 21 000 zł plus podatek VAT 23%;

           wadium: 3 500 zł, minimalne postąpienie: 300 zł;

2.   32 NOWA WOLA: dz. nr 283/2 o pow. 0,3115ha; Nr Kw BI1B/00063198/1; działka  niezabudowana, o kształcie prostokątnym, otoczenie grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

            cena nieruchomości: 5 700 zł,  zwolnienie z podatku VAT;

            wadium: 1 000 zł;  minimalne postąpienie; 100 zł;

3.  3 BARSZCZEWO:dz.nr 108/2 o pow. 0,1400ha; Nr Kw BI1B/00109585/6; działka  niezabudowana, częściowo zakrzaczona, o kształcie nieregularnym zbliżonym do wydłużonego prostokąta, otoczenie grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i wodociagowej. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

     cena nieruchomości: 9 000 zł  plus podatek VAT 23%;

     wadium: 1 500 zł; minimalne postąpienie; 100 zł;

4.  28 ŁUPLANKA STARA i NOWA: dz.nr 365 o pow. 0,2900ha; Nr Kw BI1B/00069707/5, działka o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, otoczenie grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa, w strefie oddziaływania energii elektrycznej, na części zabudowana dwiema wiatami o pow. ok. 40 m2, każda pokryta eternitem, ściany i wrota drewniane w stanie kwalifikującym się do rozbiórki. Koszt robót rozbiórkowych równy wartości materiałów porozbiórkowych. Po granicy działki znajdują się słupy betonowe w złym stanie technicznym jako pozostałość po ogrodzeniu. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     cena nieruchomości: 16 300 zł, zwolnienie z podatku VAT;

    wadium: 2 500 zł; minimalne postąpienie; 200 zł;

 

5.  16  JAŁÓWKA: dz.nr 241 o pow. 2,5264; Nr Kw BI1B/00096884/7, działka  o kształcie wydłużonego prostokąta, otoczenie: grunty rolne oraz enklawy leśne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

     cena nieruchomości: 26 000 zł, zwolnienie z podatku VAT;

      wadium: 4 000 zł; minimalne postapienie: 300 zł;

6.  30 KOLONIA MOSTOWLANY: dz.nr 93 o pow. 2,39ha; Nr Kw BI1B/00063480/5, działka o kształcie wieloboku, przez działkę przy granicy północno-zachodniej przebiega linia elektryczna napowietrzna SN. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

         cena nieruchomości: 22 000 zł, zwolnienie z podatku VAT;

         wadium: 3 500 zł; minimalne postąpienie: 300 zł;

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  15 października  2013  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 10 października  2013 roku (włącznie).  Za  datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl ,(zakładce nieruchomości),  sołtysa wsi: Potoka, Nowa Wola, Juszkowy Gród, Łuplanka Stara i Nowa i Jałówka  oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 Michałowo.2013-09-03;

 

                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-09-03