Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-08-19
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w obrębie Odnoga, Juszkowy Gród, Łuplanka Stara i Nowa, Jałówka, Zaleszany

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 położonych w obrębie,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

        1.ODNOGA:

  a) dz. nr  206 o pow. 0,20ha; Nr Kw BI1B/00122883/2;

    cena wywoławcza nieruchomości: 3 000 zł netto,zwolnienie z podatku VAT;

     wadium: 500zł;  minimalne postapienie:100 zł;

  b) dz. nr 207 o pow. 0,20ha; Nr Kw BI1B/00122883/2;

    cena wywoławcza nieruchomości: 3 000 zł netto, zwolnienie z podatku VAT;

     wadium: 500zł;  minimalne postąpienie:100 zł;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

      2. JUSZKOWY GRÓD:

      a) dz. nr 69/2 o pow. 0,2700ha; Nr Kw BI1B/00082292/9;

      cena wywoławcza nieruchomości: 5 000 zł netto, zwolnienie z podatku VAT;

      wadium: 800 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

      3. ŁUPLANKA STARA i NOWA :

      a) dz.nr 395 o pow. 0,37ha; Nr Kw BI1B/00069707/5;

      cena wywoławcza  nieruchomości: 9 000 zł plus podatek VAT 23% od  1/3  części;

      wadium: 1 500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest w części 1/3 pod zabudowę zagrodową a 2/3 pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

        4. JAŁÓWKA:

     a) dz.nr 409/1 o pow. 0,09 ha; Nr Kw BI1B/00096884/7;

            cena wywoławcza  nieruchomości: 1 300 zł netto, zwolnienie z podatku VAT;

            wadium: 200 zl; minimalne postąpienie: 100 zł;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy

 

 

w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.(Działka bez dostępu do drogi publicznej).

          5. ZALESZANY:

       a) dz. nr 194 o pow. 0,72 ha; Nr Kw BI1B/00069702/0;

              cena nieruchomości: 10 000 zł netto, zwolnienie  z podatku VAT;

              wadium: 1 600 zl; minimalne postąpienie: 100 zł;

      Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  27 września  2013  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 23  września  2013 roku (włącznie).  Za  datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl ,(zakładce nieruchomości),  sołtysa wsi: Odnoga, Juszkowy Gród, Łuplanka Stara i Nowa i Zaleszany oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                               

Michałowo.2013-08-19;

 

                                                                                                   Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                                                 Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-20