Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-08-19
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w obrębie 22 Krukowszczyzna

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 położonych w obrębie 22 Krukowszczyzna,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

        1) działka nr  4 o pow. 0,8012ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 8 700 zł;

            wadium: 1 300 zł, minimalne postapienie; 100 zł;

        2 ) działka nr  6 o pow. 1,0125ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 11 000 zł;

            wadium: 1 700 zł, minimalne postapienie; 200 zł;

        3 ) działka nr  8 o pow. 0,7946ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 8 700 zł;

            wadium: 1 300 zł, minimalne postapienie; 100 zł;

        4 ) działka nr  12 o pow. 1,2994 ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 13 800 zł;

            wadium: 2 000 zł, minimalne postapienie; 200 zł;

       5 ) działka nr  14 o pow. 1,3800 ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 14 700 zł;

            wadium: 2 200 zł, minimalne postapienie; 200 zł;

       6 ) działka nr  17 o pow. 1,2239 ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 13 000 zł;

            wadium: 2 000 zł, minimalne postapienie; 200 zł;

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku  ww.nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zwolnienie z podatku VAT- nieruchomości rolne.

Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00157963/1.

            Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  26 września  2013 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo do dnia 23 września  2013 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.

            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

            Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

 

 

 

 

            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

            W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

            W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

            Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie, (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl ,(zakładce nieruchomości),  sołtysa wsi Potoka oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                               

Michałowo.2013-08-19;

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz  Michałowa

                                                                                                                                                 Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-20