Data 2013-08-07
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ w OBRĘBIE 42 SOKOLE

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ  POŁOŻONEJ w OBRĘBIE:                     

42 SOKOLE: dz. nr 113 o pow. 0,2200ha, zabudowana budynkiem murowanym po byłym sklepie. Na działce znajduje się szambo, obudowa śmietnika oraz kontenerowa centrala telefoniczna(szafa dostępowa ONU).

Nabywca nieruchomości zobowiazany jest do ustanowienia służebności polegajacej na prawie korzystania z kontenerowej centrali telefonicznej (szafy dostępowej ONU) swobodnego dostępu do tej centrali oraz korzystania z gruntu o pow. 80 m2 zajętego na kontenerową centralę telefoniczną.

 Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan. c.o., w piwnicy kocioł na paliwo stałe.

                       pow. użytkowa budynku 71,72 m2,  rok budowy lata 70-siąte XX wieku.

     Cena wywoławcza  nieruchomości: 85 000 zł brutto,(zwolnienie z podatkuVAT);

      wadium: 13 000 zł;   minimalne postapienie: 1 000 zł;

         Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej. Nieruchomość położona w strefie oddziaływania sieci energetyczneji wodociągowej.NrKw BI1B/00051814/9;

         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu  16 września 2013  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony był na dzień 28 czerwca 2013 roku.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 12 września 2013 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołtysa wsi Sokole.

Michałowo, 2013-08-07;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-08