Ogłoszenie z dnia 2013-03-11 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE Michałowo, Potoka Jałowka

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-03-11
Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE Michałowo, Potoka Jałowka

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:

 

29.  MICHAŁOWO:

      a) 178/3 o pow. 0,0830 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 23 000 zł plus podatek   VAT 23%;

        wadium: 5 300 zł, minimalne postapienie; 300 zł;

      Teren nieruchomości zabudowany fragmentami starego murowanego budynku gospodarczego kwalifikujacym się do rozbiorki dla którego wartość materiałów porozbiórkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych, porośnięty zakrzaczeniami oraz kilkoma drzewami owocowymi, wzdłuż granicy od strony południowej przebiega linia napowietrzna  elektryczna NN. Kw  Nr BI1B/00050121/7.

 

      b) 895/12 o  pow. 0,1130 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 34 000 zł plus podatek VAT 23%;

        wadium: 5 000 zł, minimalne postapienie; 500 zł;

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kw  Nr BI1B/00050121/7.

Pierwszy przetarg na sprzedaż  ww. nieruchomości ogłoszony był na dzien 19 października 2012 roku.

38. Potoka:

           a) dziaka nr 220/1  o pow. 0,0500ha,

          cena wywoławcza nieruchomości:  2 400 zł    plus VAT 23%,

             wadium; 400 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

       Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. ww. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw. Nr   BI1B/00062413/8;

     16. JAŁÓWKA:

    a) działka nr 388/2 o pow. 0,0948 ha;

   cena wywoławcza nieruchomości: 3 500 zł;

   wadium; 500 zł; minimalne piostapienie; 100 zł;

      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Kw Nr BI1B/00096884/7;

Pierwszy przetarg na sprzedaż  ww. nieruchomości ogłoszony był na dzien 31 października 2012 roku.

 

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  17 kwietnia  2013  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 13 kwietnia 2013 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), sołtysi wsi Potoka i Jałówka  oraz  tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

                                                                                                      Marek Nazarko

 

 

Michałowo, dn. 11.03.2013;                                                

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-11