Ogłoszenie z dnia 2013-01-24 - BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2013-01-24
Tytuł BURMISTRZ MICHAŁOWA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE MICHAŁOWO

 

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:

 

29  MICHAŁOWO:

      a) dz.nr 173/2 o pow. 0,1672ha;

           cena wywolawcza: 38 400 zł netto;

           wadium: 5 800 zł, minimalne postapienie; 400 zł; KW BI1B/00050121/7;

W/w nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Teren porosniety zakrzaczeniami i starymi drzewami owocowymi. Przez w/w nieruchomość w odleglosci około 7 m od granicy pólnocnej przebiega linia energetyczna SN oraz zlokalizowany jest słup. Ze względu na lokalizację sieci energetycznej linia zabudowy zgodnie z zapisami w pzp przebiega w odleglosci 23 m od jej granicy, co znacznie ogranicza możliwości optymalnego zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej.

      b) dz. nr 175/1 i 176 o łacznej pow. 0,1221ha;

          cena wywoławcza: 35 800 zł netto;

          wadium: 5 500 zł, minimalne postąpienie: 400,00 zł; Kw BI1B/00050121/7;

W/w nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Teren nieruchomości zabudowany starymi budynkami gospodarczymi kwalifikujacymi się do rozbiorki, dla których  wartość matteriałów porozbiorkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych. Nieruchomośc ogrodzona fragmentarycznie starym drewnianym  ogrodzeniem kwalifikujacym się do rozbiorki. Na działce rosnie parę starych drzew  owocowych i liściastych oraz zakrzaczenia. Nieruchomość w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej.

       

      c) dz. nr 311/4 o pow. 0,0669ha;

          cena wywolawcza: 19 500 zł netto;

          wadium; 3 000 zł, minimalne postapienie: 200 zł; Kw BI1B/00015679/6.

W/w nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociągowej.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

                  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na w/wnieruchomości ogłoszony był na dzień  29 sierpnia 2012 roku.

 

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  28 lutego 2013  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 25 lutego 2013 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

                     Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781. Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz  tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                                

 

 

Michałowo, 2013-01-24                                                                  

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-31