Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-09-18
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:

 

                     1.  SOKOLE: dz. nr 90 o pow. 0,0800ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, drewnianym, ogrzewanie piecowe, instalacje elektryczna i wodociagowa  niekompletna, zdegradowana.

                       pow. użytkowa budynku 61,40 m2,  wiek  budynku ok. 100 lat.

     Cena wywoławcza  nieruchomości: 50 000 zł brutto,(zwolnienie zpodatkuVAT);

      wadium: 7 500 zł;   minimalne postapienie: 500 zł;

   Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. (Budynek mieszkalny ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków). Kw BI1B/00051814/9;

 

2. BONDARY: dz. nr 26/26 , 27/2 i 27/18 o łącznej pow. 0,8544ha, zabudowana budynkiem po byłej kotłowni osiedlowej  oraz wiatą drewnianą  kwalifikującą się do rozbiorki, położona jest na Osiedlu Bondary w bliskim sąsiedztwie zbiornika wodnego „Siemianówka” w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej  i budynkow gospodarczych. Na nieruchomośći znajduje się kilka słupów oświetleniowych oraz przebiegają linie energetyczne. Przez działki 26/26 i 27/18 przebiega sieć wodociągowa o średnicy ø 100 z hydrantami dla której należy ustanowić  nieodpłatną służebność przesyłu, zaś przez działkę 27/2 przebiega kolektor sanitarny ø 300 dla którego również należy ustanowić nieodpłtną służebność przesyłu. Nieruchomośc położona w strefie oddziaływania infrastruktury  technicznej: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.

Budynek o pow. użytkowej – 290,67 m2, rok budowy  - lata 70-siąte XX wieku, wyposażony w instalacje elektryczną siłową i oświetleniową  odgromową, wod-kan, dwa piece olejowe oraz zbiornik na olej o poj. 30 tys. litrow.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 192 000 zł  brutto, (zwolnienie z podatku VAT);

 wadium:28 000 zł; minimalne postapienie: 2 000 zł;

   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Rekreacyjnego Bondary–Rybaki na zbiornikiem wodnym „Siemianówka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy w Michałowie z dn. 10.06.2005r. obszar  na którym położona jest nieruchomość  w części ¾ dz. 26/26 i 27/18 oznaczony symbolem TC – tereny urzadzeń ciepłowniczych kotłowni osiedlowej  i 1/5  MW – budownictwo wielomieszkaniowe, a dz. 27/2  MW – budownictwo wielomieszkaniowe. Kw BI1B/00061726/8;

 

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  31 października  2012  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 26 października 2012 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołtysa wsi Sokole i Bondary.

 

Michałowo, dn. 18.09.2012                                                              

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-20