Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-09-18
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 położonych w obrębie wsi,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1. Potoka:

        a) działka nr  219/1 o pow. 0,4600ha,

            cena wywoławcza nieruchomości: 19 800 zł plus VAT 23%,

            wadium: 3 000 zł, minimalne postapienie; 200 zł;

        b) dziaka nr 220/1  o pow. 0,0500ha,

          cena wywoławcza nieruchomości:  2 400 zł    plus VAT 23%,

             wadium; 400 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

       Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. ww. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw. Nr   BI1B/00062413/8;

     Wyżej wymienione nieruchomości obciążone są  umową dzierżawy do dnia 31.12.2012r.

      2. Odnoga:

        działka nr 434 o pow. 0,0500 ha;

        Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000 zl plus VAT 23%;  

        wadium: 600 zł; minimalne postapienie; 100 zł;

          Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. ww. nieruchomość  przeznaczona jest zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw Nr BI1B/00122883/2;

  3. Barszczewo :

       działka nr 110 o pow. 0,2500ha,  

         cena wywoławcza nieruchomości: 16 000 zł plus podatek VAT 23%;  

         wadium: 2 400 zł; minimalne postapienie; 200 zł;

          Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw Nr BI1B/00109585/6;

     4. TAJNICA GÓRNA:

        działka nr  609/2  o pow. 0,2700ha;

           cena wywoławcza nieruchomości: 4 000 zł brutto;

           wadium: 600 zł; minimalne postąpienie:100 zł;

          Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw Nr BI1B/00060762/5;

 

  1. BONDARY:

     dz. nr 114/5 o pow. 0,0630ha114/7 o pow. 0,0170ha i 114/8 o pow. 0,2020ha o łącznej      pow. 0,2820ha

       cena wywoławcza nieruchomości: 10 000 zł brutto;

       wadium; 1 500 zł;  minimalne postapienie:100 zł;

       Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. (Teren bezpośrednio narażony na zasięg  fali powodziowej rzeki Narwi i zbiornika Siemianówka). KW Nr BI1B/00061726/8;

  1. LEONOWICZE:

       działka nr 92/1 o pow. 0,2400ha;

       cena wywoławcza nieruchomości: 4 100 zł brutto,

       wadium: 600 zł; minimalne postapienie: 100 zl;

          Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw Nr BI1B/00103825/9;

  1. NOWOSADY:

     działka nr 238 o pow. 0,1800ha;

     cena wywoławczanieruchomości: 10 000 zł  plus podatek VAT 23%;

     wadium: 1 500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

          Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Kw Nr BI1B/00059217/0;

8. JAŁÓWKA:

    działka nr 388/2 o pow. 0,0948 ha;

   cena wywoławcza nieruchomości: 3 500 zł brutto;

   wadium; 500 zł; minimalne piostapienie; 100 zł;

      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gminnej. Kw Nr BI1B/00096884/7;

  1. ZALESZANY:

   działka nr 428/2 o pow. 0,3400 ha

   cena wywoławcza nieruchomości: 13.500 zł plus podatek VAT 23%;

    wadium: 2 000 zł; minimalne postapienie: 200 zł;

          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki porośnięty w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego. Kw  Nr BI1B/00164310/1.

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  31 października 2012  roku o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 26 października  2012 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości),  sołtysa wsi Potoka, Juszkowy Gród, Bondary, Nowosady, Łuplanka Stara i Nowa, Jałówka i Zaleszany oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                                

Michałowo.2012.09.18                                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-20