Ogłoszenie z dnia 2012-09-12 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 3 BARSZCZEWO,

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-09-12
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 3 BARSZCZEWO,

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 3 BARSZCZEWO, gm. MICHAŁOWO,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

      1) 172/2 o pow. 2,2880 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 94 000 zł netto;

        wadium: 14 000 zł, minimalne postapienie; 1 000 zł;

      2) 173/8 o pow. 3,0983 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 126 500 zł netto;

        wadium; 19 000 zł; minimalne postapienie: 1 300 zł;

      3) 177 o  pow. 7,15 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 186 000 zł netto;

        wadium: 28 000 zł, minimalne postapienie: 2 000 zł;

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., nieruchomości o numerach geod. 172/2 i 173/8 – przeznaczone są jako tereny złóż kruszywa naturalnego (nieudekumentowane) do ewentualnej eksploatacji, a nieruchomość 177 - jako tereny złóż  kruszywa naturalnego (nieudekumentowane) do ewentualnej eksploatacji  wraz z wyrobiskiem poeksploatacyjnym do rekultywacji. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

       Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00109585/6.

    Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  19 października 2012  roku o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 15 października  2012 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), sołtysa sołectwa Juszkowy Gród  oraz  tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                            Burmistrz  Michałowa

                                                                                                               Marek Nazarko

 

Michałowo.2012.09.12                            

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-12