Ogłoszenie z dnia 2012-09-12 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 25 KURYŁY

Data 2012-09-12
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 25 KURYŁY

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 25 KURYŁY, gm. MICHAŁOWO,  oznaczonych numerami geodezyjnymi:

       1) 167 o pow. 0,2200 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 6 000 zł plus podatek VAT 23% od ½ części;

        wadium: 900 zł, minimalne postapienie: 100 zł;

Działka zakrzaczona od wielu lat nieużytkowana, porośnięta drzewostanem  lisciastym, (kilka jesionów i jeden dąb).

      2) 168 o pow. 0,1500 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000 zł plus podatek VAT 23% od ½ części;

        wadium; 750 zł; minimalne postapienie:100 zł;

Działka zakrzaczona od wielu lat nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzewostanu.

       3) 169  pow. 0,4800 ha;

     Cena wywoławcza nieruchomości: 7 000 zł plus podatek VAT 23% od 1/8 części;

      wadium: 1 000 zł; minmalne postapienie: 100 zł;

Działka na części zakrzaczona.

       4) 170 o pow. 0,1600ha;

       cena  wywoławcza nieruchomości: 3 000 zł plus podatek VAT 23% od ½ części;

       wadium: 450 zł, minimalne postapienie; 100 zł;

Działka zakrzaczona od wielu lat nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzewostanu.

Na działce znajduje się słup ze stacją transformatorową i wzłuż działki przebiega linia elektryczna SN.

 5) 174/1 o pow. 0,2100ha;

  cena wywoławcza nieruchomości: 3 500 zł brutto;

   wadium: 500 zł, minmalne postapienie: 100 zł;

Na części działka porosnięta drzewostanem mieszanym.

 6) 175  o pow. 0,1700ha;

  cena wywoławcza nieruchomości: 3 000 zł brutto;

   wadium: 450 zł, minmalne postapienie: 100 zł;

7) 177/2 o pow. 0,1300ha  brutto;

   cena wywoławcza nieruchomości: 2 500 zł brutto;

   wadium: 400 zł, minmalne postapienie: 100 zł;

 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowń i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 roku niruchomosci oznaczone numerami geodezyjnym: 167, 168 i 170 przeznaczone są pod tereny zabudowy zagrodowej w ½ części i w ½ pod tereny rolne,  nr 169 w części 1/8 zabudowa zagrodowa i w 7/8 pod tereny rolne, a nieruchomości o numerze: 174/1,175 i 177/2  przeznaczone są pod tereny rolne. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

      Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00158922/9.

 

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  19 października 2012  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 15 października  2012 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.

         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), sołtysa sołectwa Lewsze oraz  tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                           Burmistrz  Michałowa

Michałowo.2012.09.12                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-12