Ogłoszenie z dnia 2012-09-12 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-09-12
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

BURMISTRZ  MICHAŁOWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:

 

29  MICHAŁOWO:

      a) 178/3 o pow. 0,0830 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 23 000 zł plus podatek   VAT 23%;

        wadium: 5 300 zł, minimalne postapienie; 300 zł;

      Teren nieruchomości zabudowany fragmentami starego murowanego budynku gospodarczego kwalifikujacym się do rozbiorki dla którego wartość materiałów porozbiórkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych, porośnięty zakrzaczeniami oraz kilkoma drzewami owocowymi, wzdłuż granicy od strony południowej przebiega linia napowietrzna  elektryczna NN.

      b) 895/11 o pow. 0,1144 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000 zł plus podatek  VAT 23%;

        wadium: 5 500 zł, minimalne postapienie; 500 zł;

      c) 895/12 o  pow. 0,1130 ha;

       Cena wywoławcza nieruchomości: 34 000 zł plus podatek VAT 23%;

        wadium: 5 000 zł, minimalne postapienie; 500 zł;

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg  Wieczystych  Kw  Nr BI1B/00050121/7.

 

         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  19 października  2012  roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 15 października 2012 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie ( 85) 7131 781.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz  tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                                  Burmistrz  Michałowa

                                                                                                      Marek Nazarko

 

 

Michałowo, dn. 12.09.2012                                                              

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-12