Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-08-20
Tytuł OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
            działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.)
                                                 Burmistrz Michałowa  
ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych Osiedle Bondary 4 m 7 i 5 m 1. 
 
Przedmiotem sprzedaży  są lokale mieszkalne:
 
1.      nr 7 ( II piętro ) Osiedle Bondary 4 o pow. użytkowej 60,31 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 759/10000 w prawie własności dz. nr 25/11 i 26/10 o łącznej pow. 0,1487ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 25/17 i 26/16 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 25/17 i 26/16 o łącznej pow. 0,1177ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074580/6 i BI1B/00074588/2.
   cena  wywoławcza: 14 000 zł;(zwolnienie z podatku VAT);
   zaliczka: 1 800 zł;
  
 
2.      nr 1 (parter) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 60,31 m2 składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 696/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
      cena  wywoławcza: 15 000zł;(zwolnienie z podatku VAT);
      zaliczka: 2 000 zł;
 
Informacja o przeprowadzonych przetargach:
  1. I  przetarg 11 kwietnia 2012r.
  2. II przetarg 12 lipca 2012 r.
Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 28 września 2012 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:
  1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 do dnia 24 września  do godz. 15.00 z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 Osiedle Bondary 4 „ lub „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 Osiedle Bondary 5”.
  2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
a)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b)      datę sporządzenia zgłoszenia;
c)      oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
d)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
e)      własnoręczny podpis;
f)        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
 
  1. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, najpóźniej do dnia 24 września 2012 roku.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 
4.      Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osob reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.   
 
  1. Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniającą warunki określone w treści ogłoszenia.
 W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
  1. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia rokowań.
  2. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez   usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator     rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zawarcie umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
 
Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.
 
            Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 5 i 3 pod nr tel.   ( 85) 7131781.
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(w zakładce nieruchomości), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 i sołtysa Bondary.
 
 
Michałowo. 2012-08-20;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-22