Ogłoszenie z dnia 2012-07-24 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-07-24
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE 29 MICHAŁOWO
BURMISTRZ  MICHAŁOWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH w OBRĘBIE:
 
29  MICHAŁOWO:
      a) dz.nr 173/1 o pow. 0,1672ha;
          cena wywoławcza: 37 000 zł netto;
           wadium: 5 600 zł; minimalne postapienie: 400,00 zł; KW BI1B/000050121/7;
      b) dz.nr 173/2 o pow. 0,1672ha;
           cena wywolawcza: 38 400 zł netto;
           wadium: 5 800 zł, minimalne postapienie; 400 zł; KW BI1B/00050121/7;
W/w nieruchomości położone są na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Teren porosniety zakrzaczeniami i starymi drzewami owocowymi. Przez w/w nieruchomości w odleglosci około 7 m od granicy pólnocnej przebiega linia energetyczna SN, a na nieruchomości 173/2 zlokalizowany jest słup. Ze względu na lokalizację sieci energetycznej linia zabudowy zgodnie z zapisami w pzp przebiega w odleglosci 23 m od jej granicy, co znacznie ogranicza możliwości optymalnego zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomości w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej.
      c) dz. nr 175/1 i 176 o łacznej pow. 0,1221ha;
          cena wywoławcza: 35 800 zł netto;
          wadium: 5 500 zł, minimalne postąpienie: 400,00 zł; Kw BI1B/00050121/7;
W/w nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Teren nieruchomości zabudowany starymi budynkami gospodarczymi kwalifikujacymi się do rozbiorki, dla których  wartość matteriałów porozbiorkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych. Nieruchomośc ogrodzona fragmentarycznie starym drewnianym ogrodzeniem kwalifikujacym się do rozbiorki. Na działce rosnie parę starych drzew owocowych i liściastych oraz zakrzaczenia. Nieruchomość w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociagowej.
      d) dz. nr 169 o pow. 0,0517ha;
          cena wywoławcza: 9 500 zł netto;  
          wadium: 1 500 zł, minimalne postąpienie; 100,00 zł; Kw BI1B/00050121/7;                                                                                                                                  
W/w nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.Teren nieruchomości porośnięty paroma drzewami iglastymi.Przez nieruchomość w odleglosci około 7 m od granicy północnej przebiega linia energetyczna SN. Ze względu na lokalizację sieci energetycznej linia zabudowy zgodnie z zapisami w pzp przebiega w odleglosci 23 m od jej granicy, co praktycznie nie daje możliwości zabudowy. Nieruchomość w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej.
      e) dz. nr 311/4 o pow. 0,0669ha;
          cena wywolawcza: 19 500 zł netto;
          wadium; 3 000 zł, minimalne postapienie: 200 zł; Kw BI1B/00015679/6.
W/w nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenngo miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość w strefie oddziaływania urzadzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociągowe
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2012  roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
 
         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 25 sierpnia 2012 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport, PESEL i NIP) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.
         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.
 
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                      Marek Nazarko
 
 
Michałowo, dn. 24.07.2012                                                              
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-26