Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-02-08
Tytuł Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi : Nowa Wola, Łuplanka Stara i Nowa, Gonczary
BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBACH WSI:
 
      1. Nowa Wola:
  a) działka nr 244/7 o pow. 0,0946 ha;
        Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000 zł plus VAT 23%;  
        wadium: 600 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
   b) działka nr 224/1 o pow. 0,2162 ha;
        cena  wywoławcza nieruchomości: 8 550 zł plus VAT 23% od ½ części;
        wadium: 1 300 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość o nr 244/7 przeznaczona jest zabudowę zagrodową (bez dostępu do drogi publicznej), a dz. 224/1 w części ½ zagrodowa i w ½ rolna.Nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą KwNr BI1B/00063198/1;
 2. Łuplanka Stara i Nowa :     
 a)działka nr 372/2 o pow. 0,1535 ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 7 000 zł plus podatek VAT 23%;
      wadium: 1 000 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Nieruchomośc posiada założoną księgę wieczystą  Kw BI1B/00069707/5.
Nr Kw BI1B/00062028/2.
3. Gonczary:
  a) działka nr  54 o pow. 0,1700ha;
       cena wywoławcza nieruchomości: 9 500 zł plus podatek VAT 23%;
       wadium; 1 500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe. Teren działki porośnięty w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego. Nr Kw BI1B/00164310/1;
Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości ogłoszony był na dzień 21 października 2011 roku.
         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 16 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.
 
         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 12 marca 2012 roku. na rachunek bankowy Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport, PESEL i NIP) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.
         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz u sołtysa wsi: Nowa Wola, Łuplanka Stara i Nowa i Jałówka.
 
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                      Marek Nazarko
                                                                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-08