Ogłoszenie z dnia 2012-02-01 - OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-02-01
Tytuł OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997ro. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.)
Burmistrz Michałowa  
ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 5 przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie. 
 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 (poddasze) o pow. 23,34 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie oraz udział 23/158 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 328 o pow. 0,0960 ha.            Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr Kw BI1B/00001603/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 6 000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT);
(słownie: sześć tysięcy zł);
 
Zaliczka: 1 000,00 zł `
(słownie: jeden tysiąc  złotych);
 
Informacja o przeprowadzonych przetargach:
  1. I  przetarg 31 sierpnia 2011r.
  2. II przetarg 21 grudnia 2011 r.
Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 9 marca 2012 roku godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:
  1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 do dnia 5 marca do godz. 15.00 z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Plac 11 Listopada 5 ” w Michałowie .
  2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
a)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b)      datę sporządzenia zgłoszenia;
c)      oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
d)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
e)      własnoręczny podpis;
f)        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
 
  1. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 1 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, najpóźniej do dnia 5 marca 2012 roku.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 
 
 
 
 
                                                                         -2-
 
 
 
4.      Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osob reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.   
 
  1. Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniającą warunki określone w treści ogłoszenia.
 W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
  1. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia rokowań.
  2. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez   usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator     rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zawarcie umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
 
Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.
 
            Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 5 i 3 pod nr tel.   ( 85) 7131781.
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .
 
 
 
 
Michałowo. 2012-02-01;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-02