Ogłoszenie z dnia 2012-02-01 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo, położonych w obrębie Bondary nad zalewem wodnym „SIEMIANÓWKA”

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2012-02-01
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo, położonych w obrębie Bondary nad zalewem wodnym „SIEMIANÓWKA”
 BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo, położonych w obrębie Bondary nad zalewem wodnym „SIEMIANÓWKA”oznaczonych numerem geodezyjnym :
 
                - 22/27 i 22/28 o łacznej pow. 0,4990 ha;
                 Cena wywoławcza nieruchomości: 63.800 zł + VAT 23%;
                  Wadium: 9 500 zł; minimalne postapienie: 700 zł;
 
              - 22/54 o pow. 0,1221 ha;
                Cena wywoławcza nieruchomości: 27.800 zl plus VAT 23%;
                 Wadium: 4 000 zł, minimalne postapienie: 800 zł;
 
              - 22/55 o pow. 0,1121 ha;
               Cena wywoławcza nieruchomości: 25.500 zł + VAT 23%;
                Wadium: 3 800 zł; minimalne postapienie; 600 zł;
 
 
              - 22/32 i 22/33 o łącznej pow. 0,5000 ha;
                 Cena wywoławcza nieruchomości: 63.900 zł + VAT 23%;
                 Wadium: 9 500 zł, minimalne postapienie: 700 zł;
                                                              
              - 22/58 o pow. 0,1226ha;
               Cena wywoławcza nieruchomości: 27.900 zł + VAT 23%;
                 Wadium: 4 200 zł; minimalne postąpienie: 800 zł;
 
              - 22/59 o pow. 0,1223 ha;
               Cena wywoławcza nieruchomości: 27.800 zł + VAT 23%;
                Wadium: 4 200 zł; minimalne postapienie; 800 zł;
Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości ogłoszony był na dzień 16 wrzesnia 2011 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Rekreacyjnego Bondary-Rybaki nad zbiornikiem wodnym „Siemianówka”w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową. Teren nieruchomości porośnięty samosiewami drzewostanu sosny w wieku 10-20 lat.
Wyżej wymienionym nieruchomościom  prowadzona jest ksiega wieczysta prze Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydzial Ksiąg Wieczystych Nr Kw BI1B/00061726/8.
 
            Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 marca  2012r. o godz. 10.00 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  5 marca 2012 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ).
 
 Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, tel. (85) 7131781.
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości) , wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i sołtysa wsi Bondary.
Michałowo. 01.02.2012               
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-02