Ogłoszenie z dnia 2011-9-21 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBACH WSI Nowa Wola, Łuplanka St., Szymki, Jałówka, Zaleszany, Gonczary

Podmiot ogłaszający Burmistrza
Data 2011-09-21
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBACH WSI Nowa Wola, Łuplanka St., Szymki, Jałówka, Zaleszany, Gonczary
BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBACH WSI:
 
      1. Nowa Wola:
   a) działka nr 244/7 o pow. 0,09476 ha;
        Cena wywoławcza nieruchomości: 6 700 zl plus VAT 23%;  
         wadium: 1 000 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
   b) działka nr 224/1 o pow. 0,2162 ha;
        cena  wywoławcza nieruchomości: 8 550 zł plus VAT 23% od ½ części;
        wadium: 1 300 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość o nr 244/7 przeznaczona jest zabudowę zagrodową (bez dostępu do drogi publicznej), a dz. 224/1 w części ½ zagrodowa i w ½ rolna.Nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą KwNr BI1B/00063198/1;
 2. Łuplanka Stara i Nowa :
 a)  działka nr 370/1 o pow. 0,2800ha,  
      cena wywoławcza  nieruchomości: 11 700 zł plus podatek VAT 23%;          
      wadium: 1 800 zł; minimalne postapienie: 200 zł;
 b) działka nr 371/2 o pow. 0,0588ha,
       cena wywoławcza nieruchomości: 2 800zł plus podatek VAT 23%;  
       wadium: 500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
 c)działka nr 372/2 o pow. 0,1535 ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 7 000 zł plus podatek VAT 23%;
      wadium: 1 000 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą  Kw BI1B/00069707/5.
3.  Szymki:
       dzialka nr 289 o pow. 0,4800ha,
     cena wywoławcza nieruchomości: 23 500 zł plus podatek VAT 23%;
     wadium; 3 500 zł; minimalne postapienie: 300 zł;
                    Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Teren działki zakrzaczony, porośnięty w części samosiewami drzewostanu mieszanego. Nr Kw BI1B/00062028/2.
 
4.      Jałówka:
      działka nr 406/2 o pow. 0,1100 ha;
      cena wywoławcza nieruchomośći: 2 000 zł;
      wadium: 300 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
                  Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest  pod tereny rolne.NrKw BI1B/00096884/7;
5.  Zaleszany:
    działka nr 540 o pow. 0,3400 ha;
   cena  wywoławcza nieruchomości: 13 200 zł plus podatek VAT 23%;
    wadium: 2 000 zł;  minimalne postąpienie: 200 zł;
      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej. Teren działki porośnięty w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego. KwBI1B/00069702/0;
6.      Gonczary:
    działka nr  54 o pow. 0,1700ha;
     cena wywoławcza nieruchomości: 9 500 zł plus podatek VAT 23%;
     wadium; 1 500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe. Teren działki porośnięty w częśći samosiewami drzewostanu mieszanego. Nr Kw BI1B/00164310/1;
 
         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 21 października 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.
 
         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 17 października 2011 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport, PESEL i NIP) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.
         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu oraz u sołtysa wsi: Nowa Wola, Łuplanka Stara i Nowa, Szymki i Jałówka.
 
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                      Marek Nazarko
                                                                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-09-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-09-15