Ogłoszenie z dnia 2011-10-10 - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MICHAŁOWO

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-10-10
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MICHAŁOWO
BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE
 
MICHAŁOWO:
      dz.nr 1139/1 o pow. 0,9369 ha;
       Cena wywoławcza nieruchomości: 187 500 zł netto;
       Wadium; 28 000,00 zł; minimalne postąpienie; 2 000,00 zł;
 
       dz. nr 1141 o pow. 0,1054 ha;
       Cena wywoławcza nieruchomości: 26 500 zł netto;
       Wadium; 4 000,00 zł; minimalne postapienie; 300,00 zł;
 
       dz. nr 1142 o pow. 0,3425 ha;
       Cena  wywoławcza nieruchomości: 86 500 zł netto;
       Wadium: 13 000,00 zł; minimalne postąpienie: 1 000,00 zł;
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospdarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową.
Wyżej wymienionym nieruchomościom prowadzona jest ksiega wieczysta przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych Nr BI1B/00050121/7.
 
         Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  25  listopada 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej  11.
 
         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 21 listopada 2011 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport, PESEL i NIP) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.
         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości) oraz  tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu.
 
                                                                                                 Burmistrz Michałowa
                                                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-10-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-10-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-10-17