Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-03-24
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Szymki
O G Ł O S Z E N I E
 
 
            Burmistrz Michałowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, będącej w zasobie Gminy Michałowo, co jest ujawnione w księdze wieczystej Kw BI1B/00063522/2, położonej w obrębie Szymki,  gm. Michałowo, woj. podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 191 o pow. 1,19 ha.
Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.
Na nieruchomości zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa stanowiąca własność Gminy Michałowo i nie podlega wycenie. Zasila ona w wodę wsie: Szymki, Nowosady, Leonowicze, Bachury i Cisówkę (przy sprzedaży wycenianej nieruchomości należy ustanowić służebność dojazdu w celu konserwacji i remontów w/w studni).
- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba zlokalizowanego na nieruchomości, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni.
pow. zabudowy: 1189,30 m2
pow. użytkowa : 2776,42 m2
Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.
- opis budynku gospodarczego: budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym o pow. użytkowej 63,73 m2.
 
Cena wywoławcza: 1 450 000,00 zł;   wadium: 218 000,00 zł;
minimalne postąpienie ustala się w wysokości: 15 000,00 zł;
/zwolnienie z podatku VAT, budynek używany/
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 6 czerwca 2011 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ).
            Wpłacone wadium ulega:        
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia, osobie, która wygra przetarg,
- zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
- przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej;
- oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
- aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualna listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).
 Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.   
W przypadku nabywania nieruchomości na wspólność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, tel. 085 7131 781.
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .
 
 
 
 
Michałowo. 2011-03-24;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-28