Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-02-15
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo
BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA:
I. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo, położonych w obrębie wsi:
 1. Łuplanka Stara i Nowa :
 a)   działka nr 470 o pow. 0,5800ha,  
      cena wywoławcza nieruchomości: 11.100 zł plus podatek VAT 23% od ¼ części;  
       wadium: 1 700,00 zł; minimalne postapienie: 200,00 zł;             
 b) działka nr 471 o pow. 0,1700ha,
       cena wywoławcza nieruchomości: 7.200.00 zł plus podatek VAT 23%; 
        wadium: 1 100,00 zł; minimalne postapienie:100,00 zł;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc o nr 470 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową w części ¼ i ¾ pod tereny rolne ( na części działki znajduje się stara piwnica w stanie kwalifikujacym się do rozbiorki), a nieruchomość 471 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.  Kw Nr BI1B/00069707/5.
2.      Jałówka:
a)        działka nr 414/1 o pow. 0,0833ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 1 200,00 zł;
      wadium: 200,00 zł; minimalne postąpienie: 100,00 zł;
                  Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Nr Kw BI1B/00096884/7;
3.      Michałowo:
a) działka nr 189/1 o pow. 0,0372 ha;
    cena nieruchomości: 13 000 zł plus podatek VAT 23%;
     wadium: 2 000,00 zł; minimalne postapienie: 200,00 zł;
       Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku nieruchomość przeznaczona jest pod usługi. Kw Nr BI1B/00002671/6;
            Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 marca 2011r. o godz. 10.30 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  22 marca 2011 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ).
 
 
 Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, tel. (85) 7131781.
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości) , wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazano sołectwom wsi: Łuplanka Stara i Nowa i Jałówka.
 
Michałowo. 15.02.2011;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-22