Ogłoszenie z dnia 2011-02-14 - Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród

Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-02-14
Tytuł Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród
B U R M I S T R Z    M I C H A Ł O W A
 
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  części nieruchomościstanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi:
 
Juszkowy Gród:
a)      oznaczonej numerem geodezyjnym 158 o pow. 50 m2,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr BI1B/00082292/9; (na nieruchomości ustawiony jest kontener telekomunikacyjny dla potrzeb centrali automatycznej);
b)      wywoławcza wysokość czynszu: 140,00 zł miesięcznie plus podatek VAT 23%:
      wadium: 25,00 zł; minimalne postąpienie: 5,00 zł;
c)      zasady przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy dzierżawy zostaną określone szczegółowo w umowie dzierżawy;
 
            Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca  2011 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 22 marca 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.
            Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji dotyczących wydzierżawianej nieruchomości zasięgnąć można w Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój nr 1 lub pod nr telefonu (085) 71 31 781.
 
Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w Internecie na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., przesłana do sołtysa wsi Juszkowy Gród oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Bialostocka 11.
 
  
Michałowo. 2011-02-14

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-22