Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2011-02-03
Tytuł PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ w obrębie wsi Rudnia,
BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ
 
            Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Rudnia, gm. Michałowo  w bliskim sąsiedztwie Zalewu Siemianówka, pow. białostocki, oznaczona geodezyjnie jako działka oznaczona nr geodezyjnym: 84/13 o pow. 0,5211ha i 84/22 o pow. 0,0210ha o łącznej pow. 0,5421 ha, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren usług komercyjnych, turystyki i wypoczynku, której w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział ksiąg wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw BI1B/00054372/9;
            Teren nieruchomości porośnięty jest samosiewami drzewostanu sosny w wieku 40-80 lat, nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, w strefie oddziaływania infrastruktury technicznej: energia elektryczna, kanalizacyjna, sieć wodociągowa. Nieruchomość posiada  dogodny dojazd. Przez działkę nr 84/13 przebiega kanalizacja sanitarna, a przy granicy z drogą gruntową od strony wschodniej 2 słupy oświetleniowe oraz linia elektryczna.
Cena wywoławcza nieruchomości: 102.000 zł (netto);
Wadium: 15.000 zł; minimalne postąpienie: 1.100 zł;
 
         Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 11 marca 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 7 marca 2011 roku. na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.
         Do  ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
         Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
         Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
         Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
         Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
         Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych /operat i wyrysy/ oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
         Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport, PESEL i NIP) a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
         W przypadku udziału pełnomocnika, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
         W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
         Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
         Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie.( 85) 7131 781.
         Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,(zakładce nieruchomości), tablicy Ogłoszeń Urzędu oraz u sołtysa sołectwa Bondary.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-03