Podmiot ogłaszający Brumistrz Michałowa
Data 2010-11-08
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo
                                                             BURMISTRZ MICHAŁOWA
                                                                         OGŁASZA:
I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo, położonych w obrębie wsi:
 1. Nowosady:
   a)   działka nr 256/2 o pow. 0,0936ha,
         cena wywoławcza nieruchomości: 1.700,00 zł;
         wadium: 250,00 zł, minimalne postapienie: 100,00 zł;
          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Kw Nr  BI1B/00059217/0.
 
 2. Łuplanka Stara i Nowa :
 a)   działka nr 470 o pow. 0,5800ha,  
      cena wywoławcza nieruchomości: 11.100 zł plus podatek VAT 22% od ¼ części;  
       wadium: 1 700,00 zł; minimalne postapienie: 200,00 zł;             
 b) działka nr 471 o pow. 0,1700ha,
       cena wywoławcza nieruchomości: 7.200.00 zł plus podatek VAT 22%; 
        wadium: 1 100,00 zł; minimalne postapienie:100,00 zł;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc o nr 470 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową w części ¼ i ¾ pod tereny rolne ( na części działki znajduje się stara piwnica w stanie kwalifikujacym się do rozbiorki), a nieruchomość 471 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.  Kw Nr BI1B/00069707/5.
 
3.      Kuchmy:
a)  dzialka nr 123/2 o pow. 0,2200ha,
     cena wywoławcza nieruchomości: 2.500,00 zł;
      wadium:  400,00 zł, minimalne postąpienie: 100,00 zł;
                    Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne. Kw  Nr BI1B/00103815/6.
4.      Leonowicze:
 a)   działka nr 96/1 o pow. 0,1300ha;
       cena wywoławcza nieruchomości: 2.700,00 zł; 
       wadium: 400,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;
b) działka nr 96/2 o pow. 0,0700ha;
       cena wywoławcza  nieruchomośći: 1.500,00 zł;
        wadium: 250,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;
c)   działka nr 110/1 o pow. 0,2100ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 4.000,00 zł;
      wadium: 600,00 zł; minimalne postpienie: 100,00 zł;
d)   działka nr 168/5   o pow. 0,2924 ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 5.600,00 zł;
      wadium: 850 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
e)   działka nr 153/2 o pow. 0,1200ha;
       cena wywoławcza nieruchomości: 4.500,00 zł plus podatek VAT 22%;
      wadium: 700,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym: 96/1, 96/2, 110/1 i 168/5 przeznaczone są pod tereny rolne, a nieruchomość o nr 153/2 pod budownictwo zagrodowe. Kw Nr BI1B/00103825/9;
 
5.      Szymki:
a)      działka nr 187 o pow. 0,0300ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 1.300,00 zł plus podatek VAT 22%;
      wadium: 200,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;
      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod usługi, istniejący ośrodek zdrowia z apteka i częścia mieszkalną.  Kw Nr BI1B/00062028/2;
 
6.      Kondratki:
a)      działka nr 84 o pow. 0,1500ha;
     cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł plus podatek VAT 22%;
     wadium: 900,00 zł; minimalne postapienie; 100,00 zł;
                  Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe. Na nieruchomości znajduje się pozostałość po starej piwnicy w postaci zadaszenia, teren częściowo ogrodzony starym drewnianym parkanem. Nr Kw BI1B/00091826/8;
 
7.      Jałówka:
a)        działka nr 414/1 o pow. 0,0833ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 1 200,00 zł;
      wadium: 200,00 zł; minimalne postąpienie: 100,00 zł;
 b) działka nr 529 o pow. 0,3324 ha;.
      cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł;
       wadium: 750,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł;
                  Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomości przeznaczone sa pod tereny rolne. Nieruchomość o nr 529 porośnięta jest drzewostanem sosonowym w wieku od 40 do 70 lat. Nr Kw BI1B/00096884/7;
 
8.      Michałowo:
a) działka nr 189/1 o pow. 0,0372 ha;
    cena nieruchomości: 13 000 zł plus podatek VAT 22%;
     wadium: 2 000,00 zł; minimalne postapienie: 200,00 zł;
       Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku nieruchomość przeznaczona jest pod usługi. Kw Nr BI1B/00002671/6;
    II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieeruchomości stanowiacej wlasnośc Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi:
1.      Juszkowy Gród:
a)      działka nr 79/5 o pow. 0,4700 ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 5 500,00 zł;
      wadium: 1 000,00 zł; minimalne postapienie: 100,00 zł
      Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Nr Kw BI1B/00082292/9;
            Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010r. o godz. 10.00 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  13 grudnia 2010 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ).
 
 
 Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, tel. (85) 7131781.
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości) oraz przekazano sołectwom wsi: Nowosady, Łuplanka Stara i Nowa, Kuchmy, Szymki i Jałówka.
Michałowo. 2010-11-08;
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-11-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-11-10