Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2010-09-15
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo

Burmistz Michałowa

ogłasza:

 

          pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Michałowo,  położonych w obrębie wsi:

 

1. Topolany:
   a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  805 o pow. 0,9981ha,  
       cena wywoławcza nieruchomości: 10.000 zł brutto;
        wadium: 1 500.00 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
            Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod wyrobisko poeksploatacyjne do rekultywacji. Kw. Nr BI1B/00082294/3;
2. Kobylanka :
a)  nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  381 o pow. 0,4381ha,   
           cena wywoławcza nieruchomości: 10 000 zł plus podatek VAT 22%;
           wadium: 1 500,00 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
             Nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005 roku, oznaczona na rysunku planu symbolem 9.2RM jako tereny rolnicze z zabudową siedliskową wraz zakazem lokalizacji nowych siedlisk. Kw BI1B/00110993/9;
3. Hieronimowo:
  a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  92/1 o pow. 0,8480 ha;
       cena wywolawcza nieruchomości: 25.000,00 zł plus podatek VAT 22%;
       wadium: 4.000,00 zl; minimalne postapienie: 300 zł;
                        Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonego Uchwałą Nr Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listoapda 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest jako droga wewnętrzna. Kw. BI1B/00068202/8.
 
            Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 21 października 2010r. o godz. 10.00 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  18 października 2010 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ).
 
 Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul.  Białostocka 11, tel. (85) 7131781.
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości) oraz przekazano sołectwom wsi: Topolany i Kobylanka i Hieronimowo.
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-20