Data 2010-08-09
Tytuł -pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiacych własność gminy Michałowo,
BURMISTRZ MICHAŁOWA
ogłasza:
-pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiacych własność gminy Michałowo,  położonych w obrębie wsi:
1. Topolany:
   - nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  657/1 o pow. 0,2392 ha,
       cena wywoławcza: 12 500 zł plus podatek VAT 22% od ½ części;
        wadium: 2 000 zł, minimalne postapienie: 200 zł;
                        Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/201/2002 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 pazdziernika 2002r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo w części dotyczacej lokalizacji podlaskiego lotniska regionalnego na terenach wsi: Topolany-Potoka-Tylwica nieruchomośc przeznaczona jest w części ½ pod budownictwo zagrodowe a ½ pod tereny rolne i położona jest poza strefą podejść do lotniska z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy 222 m n.p.m.(4OWZ). Kw. BI1B/00062029/9;
2. Potoka:
- nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  234  opow.  0,2600ha;                                         
 cena wywoławcza: 5 500 zł;   wadium: 900 zł, minimalne postapienie: 100 zł;
                   Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/201/2002 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 pazdziernika 2002r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo w części dotyczacej lokalizacji podlaskiego lotniska regionalnego na terenach wsi: Topolany-Potoka-Tylwica nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne i  położona jest w strefie podejść do lotniska z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy 222 m n.p.m.(1OWZ). Kw BI1B/00062413/8;
3. Kazimierowo:
- nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 187/1 o pow. 0,6024ha,  
      cena wywoławcza: 11 500 zł; wadium; 2 000 zł; minimalne postapienie: 200 zł;
                          Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne. Kw BI1B/00157783/5;
4. Juszkowy Gród:
- nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 79/5 o pow. 0,4700ha;  
 cena wywoławcza: 5 500 zł; wadium; 1 000 zł;  minimalne postapienie: 100 zł;
             Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.Kw BI1B/00082292/9;
 
 
    - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi:
Garbary:
   a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  6/5 o pow. 0,2403ha,
      cena wywoławcza: 36 500zł, wadium: 5 500zł; minimalne postapienie: 400zł,
   b) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz.nr 7/5 o pow. 0,1972ha,
       cena wywoławcza: 30 000 zł, wadium: 4 500zł, minimalne postapienie: 300 zł;
   c) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz.nr  8/11 o pow. 0,0691ha,
       cena wywoławcza: 10 500 zł; wadium: 1500zl, minimalne postapienie: 150zł;
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny.
          Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu rekreracyjnego Bondary-Rybaki nad zbiornikiem wodnym „Siemianowka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy w Mchałowie z dnia 10.06.2005r. nieruchomość o nr 6/5 i 7/5 oznaczona symbolem UPw2 przeznaczona jest pod tereny usług publicznych wypoczynku plażowo-kąpieliskowego – na powierzhni 50% i ZP5 jako tereny zieleni urzadzonej – na powierzchni 50%, natomiast nieruchomośc o nr 8/11 oznaczona symbolem ZP5 jako tereny zieleni urzadzonej. Dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta :Kw BI1B/00062029/9.
 
 
            Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 września 2010r. o godz. 10.00 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  14 września 2010 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ). Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Wąska 1, tel. (85) 7131781.
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości) oraz przekazano sołectwom wsi:Topolany, Potoka, Kazimierowo, Juszkowy Gród i Bondary.
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-08-10