Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2010-04-28
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie wsi : Garbary, Kondratki Jałówka
 
 
Burmistrz Michałowa
OGŁASZA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gminnych  położonych w obrębie wsi:
Garbary:
   a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 6/5 o pow. 0,2403ha,
      cena wywoławcza:  36 500zł,  wadium: 5 500zł;  minimalne postapienie: 400zł,
  b) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz.nr 7/5 o pow. 0,1972ha,
       cena wywoławcza: 30 000 zł, wadium: 4 500zł, minimalne postapienie: 300 zł;
   c) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz.nr 8/11 o pow. 0,0691ha,
       cena wywoławcza: 10 500 zł; wadium: 1500zl, minimalne postapienie: 150zł;
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny.
          Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu rekreracyjnego Bondary-Rybaki nad zbiornikiem wodnym „Siemianowka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy w Mchałowie z dnia 10.06.2005r. nieruchomość o nr 6/5 i 7/5 oznaczona symbolem UPw2 przeznaczona jest pod tereny usług publicznych wypoczynku plażowo-kąpieliskowego – na powierzhni 50% i ZP5 jako tereny zieleni urzadzonej – na powierzchni 50%, natomiast nieruchomośc o nr 8/11 oznaczona symbolem ZP5 jako tereny zieleni urzadzonej. Dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta Kw BI1B/00062029/9.
Kondratki:
a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 125/3 o pow.  0,2531ha ,                                cena wywoławcza: 1 260 zł; wadium: 200 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
 b) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. 125/4 o pow. 0,2305 ha,  
     cena wywoławcza: 1 600zł; wadium: 200 zł, minimalne postapienie: 100 zł;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. w/w nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00091826/8.
Jałówka:
a) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 100 o pow. 1,7546ha,
    cena wywoławcza: 15 000zł; wadium: 2 300 zł; minimalne postapienie:150zł;
b) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/1 o pow. 0,1200ha
     cena wywoławcza: 2 500 zl; wadium: 400 zł, minimalne postapienie: 100 zl;
c) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/2 o pow. 0,7100ha;
    cena wywoławcza: 8 500 zł; wadium; 1 300 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydził Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00096884/7.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 czerwca 2010roku. o godz. 10.00 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  4 czerwca 2010 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ). Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
            Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Wąska 1, tel. 085 7131
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości) oraz przekazano sołectwom wsi: Bondary i Jałówka.  
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-29