Data 2009-10-29
Tytuł Przetarg na nieruchomości w dniu 4 grudnia 2009r
BURMISTRZ  MICHAŁOWA
ogłasza:
 
I.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonych  w obrębie wsi:
   Planty:
 a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 123 o pow. 0,1000ha ,
    cena wywoławcza nieruchomości : 4 000 ;
    wadium: 600 zł; minimalne postapienie 100 zł;
   Kw BI1B/00165381/6;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod tereny rolne.
Bieńdziuga:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 537 o pow.                                   0,0850 ha,
 cena wywoławcza nieruchomości: 9 500 zł plus podatek VAT 22% od wylicytowanej ceny:
   wadium: 1 500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
     KW BI1B/00063439/3;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 
Kuchmy:
a) nieruchomość  niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 191/2 o pow. 0,1753 ha,
 cena wywoławcza nieruchomości: 7 000 zł plus podatek VAT 22% od wylicytowanej ceny;
wadium: 1 100 zł; minimalne postapienie; 100 zl;
Kw BI1B/00103815/6;
 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 
 
Kuryły:
a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dzialka nr 176/1 o pow. 0,5420ha, cena wywoławcza nieruchomości: 4 300 zł ;
wadium: 700 zł, minimalne postapienie: 100 zł;
Kw BI1B/00158922/9;
 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.
 
II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: ( pierwszy przetarg organizowany  dn. 22 września 2009r.)
Kondratki:
 a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 80/2 o pow. 0,5868ha ,
cena wywoławcza  nieruchomości : 34 000 zł plus podatek VAT 22% od wylicytowanej  ceny ;
wadium: 5 000 zł, minimalne postapienie: 400zł;
   Kw BI1B/00091826/8;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę letniskową.
 
Michałowo:
 a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1072/5 o pow.                                   0,1567 ha;
cena wywoławcza   nieruchomości: 18 000 zł plus podatek VAT 22% od wylicytowanej ceny,
wadium: 3 000zł, minimalne postapienie: 200 zł;
     KW  BI1B/00050121/7
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy w Michałowie z dnia 17 listopada 2005r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową.
 
Nowa Wola:
a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr. 244/7 o pow. 0,0946 ha;,
cena wywoławcza  nieruchomości: 5 700 zł plus podatek VAT 22% od wylicytowanej ceny,
wadium; 1 000 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
(działka nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publicznej)  
b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dzialka nr 269/1 o pow. 0,3534ha;
cena wywoławcza nieruchomości: 12 300 zł plus podatek VAT 22% od ½ części wylicytowanej ceny ;
wadium; 2 000zł; minimalne postapienie: 200 zł;
   
c) nieruchomośc niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 273 o pow. 0,1662ha;
cena wywoławcza nieruchomości: 3 500 zł, zwolniona z podatku VAT;
wadium; 500zł, minimalne postapienie: 100, zł;
d) nieruchomość niezabuowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 282/2 o pow. 0,2231 ha,
cena wywoławcza  nieruchomości: 6 400 zł plus podatek VAT 22% od 1/3 części wylicytowanej ceny;
wadium; 1 000,00 zł, minimalne postapienie: 100,00zł
e) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako dzialka nr 355/2 o pow. 0,2981ha,
cena wywoławcza nieruchomości; 11 500zł plus podatek VAT 22% od ½ części wylicytowanej ceny;
wadium; 2 000zł, minimalne postapienie; 200 zł;
(w części zagrodowej działki znajdują się fundamenty i słupy po zabudowie gospodarczej);
    Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo, Lokalizacja Podlaskiego Regionalnego Lotniska w Rejonie wsi: Topolany - Potoka - Tylwica zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/201/2002 Rady Gminy Michałowa z dnia 9.10.2002r. nieruchomość o nr: 244/7 przeznaczona pod zabudowę zagrodową, 269/1 w części ½ pod zabudowę zagrodową a ½   jako tereny rolne, 273 pod tereny rolne, 282/2 w części 1/3 pod zabudowę zagrodową a 2/3 częśći pod uprawy rolne i 355/2 w części ½ pod zabudowę zagrodowa a ½ pod uprawy rolne. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstpoku IX Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW BI1B/00063198/1;
 
Cisówka:
a) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 377 o pow. 0.0700ha;
wartość nieruchomości: 3 900 zł plus podatek VAT 22% od wylicytowanej ceny; 
wadium: 600zł, minimalne postąpienie: 100zł;
 
 
 
 
KW 63 358;
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dn. 30 listopada 2000r. nieruchomośc przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 
III.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeedaż niżej wymienionych nieruchomości: ( pierwszy przetarg organizowany dn. 26 czerwca.2009r., drugi przetarg organizowany dn. 22 września 2009r.)
 
Leonowicze:
a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 84 o pow. 0,5700ha,
     cena wywoławcza nieruchomości : 18 500 zł plus podatek VAT 22% od 2/3 cześci;  
      wadium: 3 000 zł; minimalne postapienie; 200 zł;
           Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomości w/w przeznaczone są w części 2/3 pod budownictwo zagrodowe a 1/3 na cele rolnicze;
Numer Księgi wieczystej Kw Nr BI1B/00103825/9
 
II. Kolonia Mostowlany:
a) nieruchomość zabudowana budynkiem po dawnej zlewni mleka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 146 o pow. 0,1000 ha, pow. użytkowa budynku: 47,83 m2
   cena wywoławcza nieruchomości: 13.500 zł ( zwolnienie z podatku VAT),
   wadium: 2 000 zł, minimalne postapienie; 200 zł;
   Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem działalności usługowej. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, wymaga gruntowej modernizacji bądź rozbiórki. Numer księgi wieczystej Kw Nr 63 480.
 
 
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 grudnia 2009r. o godz. 10.00 (według kolejności podanej w ogłoszeniu) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  30 listopada 2009 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ). Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
            Wadium wniesione na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
            W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
            W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
            Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia   przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w
Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Wąska 1, tel. 085 7131
            Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl ( zakładce nieruchomości) oraz przekazano sołectwom wsi: Planty, Suszcza, Kuchmy, Lewsze, Jałówka, Nowa Wola i Cisówka.
 
Michałowo. 2009-10-26

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-29